ای معلم مهربانم

Posted on at


ای معلم مهربانم

 

 

مقام والای تو کجا ای معلم، کجا وقلم کتاه من کجا

 

 

خدارا سپاس میگویم بخاطر کسیکه خودش برای مان پیامبری مبعوث کرد تااینکه آیاتش را برای پیامبر مان نازل کند وپیامبرمان برای امت خود تا اینکه راه درس وتعلیم را پیش بگیرند.

 

 

ای معلم عزیزم که نامت همیشه جاویدان است!  نمیدانم ازکدام توصیف هایت شروع به نوشتن کنم چون هرچه گویم کم است هرچی گویم بزبان زبانم به توصیف نمودن تو شروع میکند.

 ای معلم مهربان که مثل بلور درخشنده هستی ازجنس شیشه وپاک ومنزه، ای معلم مهربان تو بودی که دستم را گرفتی ومرا به آموختن درس وتعلیم تنهایم نگذاشتی وهمراهی من کردی، ای عزیزترینم که خودت مینحیث یک مادر مهربان میباشی چون من یک مادر نه بلکه دو مادر دارم که یکی معلم است که برایم درس زندگی کردن را میاموزاندومرا به اجتماع معرفی میکند

 

 

.

 ویکی دیگر مادر خودم است که مرا اززمان طفولیت راه رفتن، غذا خوردن، نشستن برخواستن برپا میدارد سپاس میگویم خدارا که چنین مادرانی برایمان عطافرموده.

 ای مهربانترین مهربانها تو بودی درکنارم که برایم تعلیم دادی اکنون اگر هرچی هستم ازخاطر سعی وکوشش های فراوان تو میباشد ای کاش! ای کاش من هم مانند تو بتوانم این وظیفه مقدس را بخوبی پیش ببرم وازهیچگونه سعی ودریغ نخواهم کرد چون تو هستی که این اولاد وطن را تعلیم میدهی واین اولاد وطن است که این جامعه وکشور خود را میسازند

 

.

چه زیباست وقتی نامت را میبریم "معلم" میدانم شاید این وظیفه مقدس را  هرشخصی نتواند بخوبی پیش ببرد اما حیف صدحیف که ارزشت را نمیدانند درجامعه ودراین افغانستان نمیدانند که معلم است که ترا داکتر ساخته نمیدانند اگر انجینیر وکیل قاضی هستی این تو بودی ای معلم که آنها پیشرفت کرده اند اما نمیگویند یکبار سپاس گذار استادان خود میباشیم که در اثر سعی وکوشش های استادان مان بوده که به این مقام ومنزلت رسیده ایم ،

 

 اما اگر ازیکی بپرسین که آیا دوست داری در آینده استاد شوی ؟ میگویند نخیر استادی هم وظیفه ایست که ما استاد شوین متاسفیم برایت ای خواهر یا ای برادر عزیز که این چنین طرز تفکری داری

 

 

اگر اینطور باشد پس بدان که تو لیاقت استادی را نداری،  نه اینکه بگویی استادی هم وظیفه ایست

اگر بخواهم درباره معلم بنویسم که  کم است وپیش بردن این وظیفه بسا چی سخت میباشد وظیفه معلمی

میگویند: معلم شمعیت که خود میسوزد، ودیگران را میسازد. اما نمیتوان معلم را به شمع تشبیه کرد چون شمع را میسازند تا بسوزد، اما معلم میسوزد تا بسازد

 

 

 نویسنده نازنین: مهریار

 About the author

160