زنده گی

Posted on at


 


زنده گی به همان قسم نیست که شمابه آن فکر میکنی .....ا


زنده گی پستی وبلندی های زیادی دارد.....اهیچ گاه درحالت عصبانیت تصمیم نگیرید.


کوشش کنیداول خشم خودراکنترول کنیدبه خودبیآید....بعداآن کارخودراانجام بدهید.


هیچ گاه بااین قسم خشم واین حالت تصمیم گرفته  نمی توانید ...نه تنهاخودرارنج می دهید.بلکه کارتان هیچ عواقب خوبی هم ندارد...............ا


 


پس بایداول خودراراحت بسازیدبعدابه انجام کاری شروع کنید..


این خودماهستیدکه می توانیم به خودیک زنده گی خوب وخوشی وپرازشادی ،سرشارازمحبت ،آرامش، شروع کنید...


بعضی وقت زنده گی به خلاف میل آدم هامی شود....آن طوری که مابخواهیدنیست ...


فکرکردیدتاحالاچرااین گونه می شود؟؟؟؟؟


درزنده گی اولاکه شروع به اقدام  کاری می کنیددرتصمیم گیری تان دقیق باشید..اگراز تصمیم خودراضی


نبودیدمی توانیدبااشخاص دانامشوره کنید....بایک نفرنه باچندنفر........ا


 


درزنده گی مان کسانی هستندکه زیادخاص اند.......ا


به هرکاری که انجام می دهیم اول باان مشوره می کنیم ....ا


اگربازهم به نظرتان هیچ کس نبودباآن مشوره کنیدبارهم خدااست باآن می توانی مشوره کنی.


 


به  هرمقامی که رسیدی خدارافراموش نکن ....اگردرغم هستی یاشادی .....


همیشه به چیزهای فکرکنیدکه نتیجه خوبی به زنده گی تان شودوبرای تان تجربه شود...باخودصادق باشید،اعتمادبه نفس داشته باشید،همیشه به چیزهای مثبت فکرکنید،به خودبه زنده گی خودیک پلان وبرنامه ریزی داشته باشید......ا


برای یک زنده گی خوب وخوش بایدیک برنامه ریزی عالی داشت ...که به اساس همان برنامه بتوانی به آن آرزوهای خودبرسی ....بدون برنامه ریزی زنده گی بی مزه می شود. زنده گی بدون پلان ازهم می


پاشد....پس رای یک زنده گی باکیفیت بایداول برنامه خوبی پلان کرد.....ا


پس به امیدچنان زنده گی عالی وباکیفیت .......ا.


 


همیشه به الله پاک توکل کن چنان درقرآن کریم آمده است که می گوید(ومن یتوکل علی الله فهوحسبه)


امیده (رحمانی)


 


 


 


 About the author

omidarahmany

Omida is in ten class.she study in mahjuba heravi high school. she want to be an engieener in the future.

Subscribe 0
160