صلح

Posted on at
زندگی اجتماعی انسان ها زمانی خوش آیند است که همه ئی افراد جامعه از مفهوم صلح آگاهی داشته باشند.صلح واقعی،نتیجه ئی سلوک ورفتار نیک مردم است که همه با محبت ونیت خیر با هم نوعان خود روابط نیک را در پیش گیرند چون در فضای صلح ودوستی با ارزش ترین کارها صورت می گیردبنا بر آن هر انسان باید صلح را از خود شروع نموده ومزایای آن را در زندگی فردی،خانوادگی واجتماعی در ک کند وبا گفتار،کردار وافکار نیک آن را عملآ بالائی خود بقبولاند تا به حیث یک عضو مفید همکار نیک وبا عاطفه در جامعه نمودار گرددجنگ،نزاع،نفاق،خشونت،بدبینی واختلاف نتیجه بد وتباه کننده دارد که باید به جای آن مهربانی،رواداری،نیک اندیشی،دوستی واخلاق نیکو را در سینه های خود پرورش دهیم وبا اخلاق ورویه ئی خوب وشیرین زبانی با دیگران بر خورد نمائیم صلح میوه ئی لذیذ وجاودانه است که انسانهااز برکت آن زندگی آرام وبا سعادت را نصیب می گردند.


 


نویسنده سید علی اصغر یعقوب زاده


 160