چرا زندگی؟؟؟

Posted on at


زندگی یک فهرست است برای انسانها ,فهرستی که انسان در امتحان قراردارد امتحانی که انسان نقش شاگرد واطاعت از امر را بازی میکند,یعنی اینکه مبارزه با غم ها وشادی ها وچگونه توانست که خود را به زندگی اعیار سازیم تا بدانیم که ما در پیش بوردن یک زندگی هستیم اما ما انسان ها باید افکار خودرا قسمی در زندگی تنظیم کنیم که زندگی به ما زنده باشد نه اینکه ما به زندگی زنده باشیم .زندگی دارای راه های است که باید یک انسان به آن راه ها دسترسی داشته باشد تا زندگی اش را بتواند به دلش پیش ببرد یکی از آن راه ها استوار بودن محکم بودن وصبر است که آن را باید انجام داد ؛اما برخلاف بعضی که تصور میکنند که زندگی اجباری است تاریکی وتنهای را ازهان زندگی میدانند و میگویند که ما مجبوریم به زندگی بسازیم زندگی یاری مان نمی کند ونمی خواهند به زندگی ادامه بدهندومیخواهند که همیشه در زندگی پیروزی از آن آنها باشد ,اما این قسم نیست در زندگی شکست های وجود دارداما نباید خسته شد مبارزه کرد تا پیروزی چون زندگی فهرست باهم بودن است وباید لذت بورد چون دنیا دو روز است روزی که بدنیا می آی وروزی که از دنیا میری وباید زندگی را تحط شرایط به پسندیم واز چوکات زندگی مان زیادتر بیرون نشویم که زندگی را به خود گوری بسازیم


 


پس در یک کلمه لذت زندگی را در کار های خوب بدانیم ودر آخرت هم نمره خوبی از زندگی ببیریم وندامتی در وجود مان از زندگی نباشد .


 


 
About the author

sediqaehrari

sediqa ehrari is the 11th class of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160