چیزی به خود داری آبرو به مردم

Posted on atدر جامعه ای که من زندگی میکنم افراد ثروتمند قدر و عزت زیاد از طرف افراد فقیر ، زیر دستانش و اقوامش میشود .
 اگرچه ثروت و دارائی اش به نفع خودش است و ذره ای از درد مردم را هم با ثروت دست داشته اش دوا نمیکند در محفل ها بهترین جا و مکان در خدمت اش است بهترین غذا ، عزت و حرمت از آن اوست اما افسوس که درین جامعه این عرف جاه افتاده است .اگر دریک محفل یک عالم هم وجود داشته باشد آندر فرد ثروتمند مورد توجه است که عالم بیچاره را هیچ کس یاد هم نمیکند همه افراد غلام فرد ثروتمند اند حتی خانواده اش هم در ناز و نعمت اقوام قرار میگیرد .
چرا انسانها با داشتن کرامت و بزرگی که خدا برایش داده است باید غلام دیگری باشد و خود را پائین تر از کسی دیگر بداند چنانچه خداوند ج فرموده است که انسان در تقوا میتواند برتر باشد از دیگر لحاظ برتری ندارد
About the author

ramika-taskin

ramka taskin was born in kabul now she studies economic faculty of herat

Subscribe 0
160