کی را باید انتخاب کرد پدر یا پسر؟

Posted on at


کی را باید انتخاب کرد پدر یا پسر؟


 


خودش به سان چپن سفید داکتری اش سپید و صادق به نظر می رسد.


 سال دارد 23 سال از عروسی اش می گذرد ثمره ازدواج ناکامش 6 فرزند است40.


 


در 17 سالگی به رضایت خود و خانواده اش ازدواج کرده بود.


او مانند سایر خانم ها از مداخله خانواده شوهرش شاکی است نخستین ماه های ازدواجش را دوره طلایی زندگی اش می نامد بزودی طلا به جست مبدل گردید زردی به سیاهی گراید و زندگی  رنگ دیگر گرفت .


 


در اولین سال ازدواجش وظیفه مقدس داکتری را بخاطر شک و بدگمانی شوهر و تداوم زندگی از دست داد، اما حاصلی جز خشونت و طعنه چیزی دیگری بدست نیاورد خانواده شوهرش او را بنام زن بد کاره صدا می زدند ترک وظیفه مهر تایید خانواده شوهر برحمیرا بود آنان همیشه حمیرا طعنه می زدند که شوهراش به او اعتماد ندارد که مانع وظیفه اش شده است. 


حس تحمل پذیری حمیرا 8 سال دوام کرد سال نهم کاسه صبر لبریز شد و مجبورخانه را ترک و به وزارت امور زنان مراجعه کرد، مراجعه نمودن به وزارت سه بار تکرار شد هر باری که حمیرا خانه را ترک می کرد 3 تا 5 ماه را در یکی از مراکز حمایوی بسر می برد.بعد از آن شوهراش او را با ضمانت دوباره می برد ،اما خشونت مکررا انجام می شد .


 


حمیرا علاوه بر مراکز حمایوی بارها به خانه پدر فرستاده شده و دوباره به خانه شوهر برگشت نموده بود .


آخرین بار که حمیرا خانه پدر را به قصد خانه شوهر ترک می کرد با خود تصمیم گرفت تا هر گونه خشونت را تحمل و خانه شوهر را ترک نگوید .


زمانیکه حمیرا مقاومت را آغاز کرد شوهراش کم کم سرسازگاری را با او از سر گرفت بزودی حمیرا باردار گردید.


وقتی خانواده شوهر حمیرا متوجه شدند که زندگی حمیرا آهسته آهسته رو به بهبود است نقشه دیگری را روی دست گرفتند و به حمیرا اتهام بستند و شوهراش را تحریک نمودند که گویا فرزندی را که حمیرا بدنیا می آورد از شوهرش نیست این گفته های خانواده بسان جرقه بود که همه جا را بزودی آتش گرفت .


 


شوهر حمیرا بزودی تصمیم گرفت و حمیرا را طلاق داد حمیرا حاضر است تا برای اثبات مدعا معاینات (دی ان ای ) انجام دهد،اما شوهراش حاضر نیست تا دراین مورد بحث نماید.او حاضر است 5 فرزنداش با خود داشته و پرورش نماید، اما حاضر نیست آخرین فرزند پسرش را به عنوان پسر بپذیرد.


 


خانواده پدر حمیرا حاضر  است تا حمیرا سرپرستی نماید،اما آنان نمی خواهند تا  آن کودک را پرورش نمایند .


 


اکنون حمیرا در دوراهی قرار دارد در صورتیکه فرزنداش را انتخاب کند در کجا و باکی زندگی نماید ؟ و اگر پیشنهاد پدر را بپذیرد سرنوشت کودکش به کجا خواهد کشانید؟


حمیرا اکنون در یکی از مراکز حمایوی زنان بسرمی برد و هنوز متحیر است که پدر یا پسر را انتخاب نماید.About the author

160