خود کفا باشیم

Posted on at


خود کفا باشیم


بچه ها وقتی به سن نوجوانی میرسند باید یک شغل درامد زایی برای خودشان دستو پا کنند، چون با گرفتن شغل از  چند جهت فایده میکنند، اولین دلیل برای گرفتن شغل اینست که خود کفا میشوند و دستشان جلوی پدر و مادر دراز نیست دوم اینکه قدر پول را بهتر میفهمند طبعآ کسی که خودش با زحمت پول بدست بیاورد حتما ولخرجی نمیکند وپولش را هدر نمیدهد   


داشتن یک شغل به نوجوان میاموزاند که چطور بین اجتماع پول دربیارد و با مشاغل دیگران اشنا شود از طرف دیگر هرکس اینده ای دارد باید مقدار پول برای اینده اش پس انداز کند.باید از نوجوانی عادت به کار و بدست اوردن پول به نوجوانان داده شود چون اگر به یکبارگی کمک والدین کم شود یا منبع رسیدگی اش ازبین برود نوجوان رشته زندگی از دستش میرود و سردرگم میشود حداقل باید به یک شغلی مشغول باشد که در چنین مواقع رشته زندگی از دستش نرود.
About the author

Selfish

This is Selfish Banoo 18 years old, from Afghanistan.

Subscribe 0
160