زندگی بازتاب هویت یک انسان در دنیایی بیرونی خود اوست

Posted on at


 

زندگی دریایی است که آب و امواج آن تو هستی .

زندگی کتابی است که هر جمله آن به تو تعلق دارد.

زندگی چراغی است که روشنی آن تو هستی .

زندگی کشتی است که هدایت کننده آن تو هستی

 .

زندگی سراسر امید است زندگی سراسر هنر است و زندگی یک هدیه الهی است .

زندگی باغی است که باغبان آن تو هستی و این به تو تعلق دارد که باغ خود را چه میکاری وچگونه آن را می پرورانی و پرورش میدهی .

زندگی هر انسان از باورها و ایده های درونی خود آن شکل میگیرد این که ما چگونه فکر می کنیم زندگی ما همان گونه است و زندگی تو از همان باورهای سر چشمه میگیرد که تو در ذهن خود ساخته ی

بعضی از رویداد ها در زندگی رخ میدهد تا ما را از خواب غفلت بیدار کند وبه ما یاد آوری کند که ما زنده ایم بخاطر چه به این دنیا آمدیم مسؤلیت ما در قبال خود ما و دیگران چیست .

باید زمان رادر دست گیریم واز هر فرصت آن سود بجویم تا چیزهای ناممکن را امکان پذیر و نا شدنی را شد بسازیم و کلمه غیر ممکن را باید حذف کرد از دایره زندگی .

زندگی عظمت و بزرگی خود را به کسانی نشان میدهد که زیبا می اندیشند زیبا می آموزند زیبا فکر می کنند و زیبا عمل می کنند

زندگی هر یکی ما با فراز نشیب ، خوبی ها ، بدی ها ،خنده ها ، گریه ها ، عشق ها ، نفرت ها ،زیبایی ها و زشتی ها همراه است .

آری ! طرز فکرما ، نحوه اندیشه ما ، دید ما نسبت به زندگی و حتی آه کشیدن ما زندگی ما را تحت تاثیر قرار میدهد .

بلی! کاینات خداوند ج به طرز اندیشه ما عکس العمل نشان میدهد و گوش به فرمان است که ما به آن چه هدایت  میدهیم یعنی به عمل ما عکس العمل نشان دهد

زندگی کتابی است که باید تو آنرا نوشت و زندگی سعادت است که هر روز باید آنرا تعبیر کرد .

زندگی گذر لحظات شیرین عمر ما است پس عمرما در گذر است تا زنده ای زندگی را زندگی کن.

عشق را عشق بورز و هر روز زندگی را معجزه بدان و شاد زیستن را بیاموز تا لحظه که نفس در تن تو است شکر گذار این نعمت بزرگ خداوند باش

 

ندا بهار  About the author

160