تعاريف ومفهوم کلي حقوق بين الملل

Posted on at


بررسي عنوان حقوق بين الملل روي دوکلمه مي چرخد:


الف حقوق: حقوق جمع حق است وحق معاني متفاوت دارد. مثلاً راست کردن سخن، درست نمودن وعده، يقين نمودن ودر جاي هم به معني قدرت ويا صلاحيت است که براي شخص به موجب قانون داده ميشود که ديگران آنرا رعايت کند وحقوق مجموعه مقدارتي است که حاکم بر روابط افراد درجامعه است وداراي ضمانت اجرا قانون ميباشد وآنرا حقوق موضوعه مي گويد مثلاً حقوق المان دررابطه با بيگانگان اين طوراست ويا شاه درانگلستان ازحقوق زيادي برخوردار است.ب بين الملل: خودي کلمه بين الملل به معني خاص به معني حقوق بين ملت ها است ولي اگر به موضوع وماهيت آن نظراندازيم معاني وسيع دارد. حقوقي است که از افراد يکدولت ويا يک ملت فراتر رفته وتمام جامعه جهاني را دربر دارد. ولي بعضي خود کلمه اصل بين الملل را نمي پذيرد ومي گويند بجاي ملل بايد دول به کار رود. زيرا اين حقوق حاکم برروابط دولت ها است نه ملت ها، وقوانين که ملت ها را تنظيم ميکند قوانين ملي است که توسط هرکشورتنظيم مي گردد امروزه حقوق بين الملل به نظر استارک استاد حقوق بين الملل بدو قسم رعايت ميشود.


اول قواعدي است که ارتباط باوظايف سازمانهاياارگانهاي بين الملل دارد.


دوم قواعدي است که ارتباط به افراد وسرزمين هاي که عنوان کشورراندرد تعين ميکند.


دانشمندان درباره تعريف حقوق بين الملل نظرواحدندارند هرکس برحسب مفکوره وضرورت خودآنرا تعريف کرده است.پروفيسور گوگن هايم استاد حقوق بين الملل در ژينو چنين مي نگارد حقوق بين الملل عبارت از مجموعه قواعد حاکم برروابط بين الملل است. ژرژسل حقوقدان مشهور فرانسه تعريفي ديگري دارد حقوق بين الملل به معني کامل کلمه عبارت از نظام حقوقي جامعه ملت ها يا جامعه جهاني افراد بشر است. پروفيسور اوترا حقوق بين الملل را چنين تعريف ميکند " حقوق بين الملل عبارت از مجموعه قواعدي حاکم وادار کننده دولت ها درروابط متقابل شان است.


داکترگنجي درباره حقوق بين الملل مي نويسد: "حقوق بين الملل عبارت از مجموعه رسوم وعهد نامه هاي است که مراعات آن براي کشوها الزام آوراست، هدف داکتر گنجي صرف دولت هانيست بلکه سازمانها ي بين المللي را نيز شامل مي گردد. 


شارل رسو استاد پوهنتون پاريس درباره حقوق بين الملل چنين مي نويسد: " حقوق بين الملل اصولاً قواعد حاکم برروابط دول وياحاکم برروابط اشخاص بين الملل است وهدف شارل اين بودکه اولاً هرکشور حق دارد برمحدوده جغرافياي خود حکومت کند وثانياً تعين تعهدات دول ممکن است منفي باشد يا مثبت؟ وثالثاً تنظيم صلاحيت هاي بين المللي هدف اساسي تعين صلاحيت دول بود.


 


درجاي ديگر حقوق بين الملل اينطور تعريف شده است: عبارت از حقوق است که روابط دولت ها را به عنوان نماينده ملت ها ووظايف متقابل آنها را در برابر سازمانهاي اجتماعي، حقوقي، بويژه افراد بيگانه درهرکشور تنظيم ميکند که اين کار آسايش وتأمين منافع آنهااست


 


بالاخره بعد از تحقيقات فوق ميتوان چنين استنباد کرد که حقوق بين الملل عبارت از مجموعه قواعد ومقرراتي است که روابط کشورها را بايکديگر وسازمان هاي بين المللي وافراد را وروابط متقابله آنها را تنظيم ميکند.About the author

mohammadwaseeq

Mohammad Waseeq was born in Nimroz-Afghanistan. He graduated from Farokhi high school in Nimroz. Mohammad is studying Medical in Qhalib private Higher Education university in Herat-Afghanistan. Mohammad has ability to speak and write in these 3 language Pashto, Dari and English. As to this ability he has interest to write…

Subscribe 0
160