طبیعت

Posted on at


 


وقتی نام طبیعت را میبریم که طبیعت چه زیباست وچه زیبا میتوان ازطبیعت لذت برد.طبیعت آفریده ایست که خداوند خلق کرده است  خدای پاک و"عزو وجل" چه نعمات فراوان به دسترس بنده هایش قرارداده تا بنده هایش بتوانند ازین نعمات استفاده خوبی کنند


،


 وما میتوانیم از طبیعت بخوبی وبه وجه حسن استفاده وزندگی خوبی وخوشی را پیش ببریم.


 


تمام انسانها ازهمین طبیعت است که میتوانند زندگی خود را پیش ببرند وازهمین طبیعت است که میتوانیم تنفس بکشیم وازطریق ایکوسیستم هوا، طبیعت در حقیقت به معنای پاک وسرشت میابشد.


 


وطبیعت دارای شکلهای مختلف میباشد که توسطه انسانها شناخته شده است تمام کوه ها دریاها، اطراف کره خاکی، جنگلها ، رود ها، بیابانها وغیره همه وهمه جزء طبیعت شناخته شده.


 


وکوشش باید کرد که این هوا وطبیعت صاف را پاک نگهداریم وازاین طبیعت بخوبی استفاده کنیم.


وهرانسانی که درطبیعت پاک به دنیا آمده وبزرگ شده او یک فرد عاقل ببار آمده . ودارایی فکر وهوش روشن میباشد.


 


چون سروکار تمام انسانها به طبیعت وابسته است. اما متاسفانه امروزه طبیعت را آلوده ساختن کسانیکه فابریکه ها ساخته اند.


وامروزه طبیعت آلوده شده است توسطه افراد بخاطر کارخانجات ،  حمام ها ، توسطه قطارها، وغیره که به درستی نمیتوان ازین طبیعت استفاده کرد.


 


وباید مانع این کار شوند ویک راه حلی برای سوخت فابریکه ها بسازند تا طبیعت را آغشته به هوای ناپاک نسازند. ومانع دود وگردو غبار ازطبیعت شوند. تا که یک طبیعت خوبی داشته باشیم


.


"اگر سجایای انسانی زاده محیط است پس باید محیط را انسانی ساخت.


وطبیعت چه زیباست وقتی به آن مینگریم  چون نعمت های است که خداوند مهربان برای بنده هایش خلق کرده و آفریده است


وانسانها نباید ناشکری ازنعمات فراوان خداوند پاک بکنند، خداوند بزرگ ومنان برای ما این همه نعمات را ارزانی کرده است.


وباید شکر گذار خداوند مهربان بود


 


نویسنده: نازنین مهریارAbout the author

160