نیروهای آلمانی در شمال افغانستان 93

Posted on at


از سال 2006 نیروهای آلمانی در شمال افغانستان مستقر اند و این بخش از کشور را تحت پوشش دارند. آنها استان های شمال کشور را تحت پوشش دارند و مسوولیت های ناتو را در این بخش به عهده دارند و انجام میدهند. این بخش از کشور از جمله مناطق امن کشور محسوب میشود. این نیروها توسط یک فرمانده آلمانی رهبری میگردد. در اوایل تعداد نیروهای آلمانی به پنج هزار سرباز میرسید ولی حالا به دو هزار و ششصد سرباز کاهش یافته است.بقیه نیز تا آخر امسال این کشور را ترک خواهند کرد, اما اگر توافق نامه راهبردی به امضا رئیس جمهور افغانستان برسد, تعدادی از آنها برای آموزش نیروهای محلی باقی خواهند ماند. نیروهای آلمانی حالا دارند تجهیزات خود را برای انتقال به آلمان و بهره گیری شان در عملیات های آینده جمع آوری و بسته بندی میکنند. معمولن ابزار و تجهیزات شان شامل ابزار خطرناک و جدی میگردد. آنها از طریق آسیای میانه به اروپا انتقال داده خواهند شد.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160