یوه حرفه یې عکاسه٬ پګی کیلسی د افغانستان ښځو او ډیجیټالی سواد په اړه خبری کوی

Posted on at

This post is also available in:

پګی کلسی (Peggy Kelsey) یوه حرفه یې عکاسه د یو ۱۴ نفری ډلی سره یی د افغانستان ښځو نه د ۲۰۰۲ کال منی کی په آستن تګزاس (TEXAS) کی مرکه وکړله. د هغو ښځو چی هغو لیدلی وی واکمنۍ٬ اخلاق او قوت یی خلاف د هغو شیانو وو چی د افغانستان ښځو نه په رسانو کی د بیچاره قربانیانو په توکه خپره کیږی. دغو دوه رنګوالی پیګی یی مجبوره کړله ترڅو چی د افغانستان ښځو پروګرام جوړ کړی. هغو د ۲۰۰۳ کال اکست او سپتامبر شبږ اونۍ یی په افغانستان کی  تیر کړلی او د څلویښت ښځو قصو او انځورونو سره خپل هیواد ته ولاړله.  

انکس فلم: آیا کولی شی په خلاصه توکه د خپل ځان او د سابقی په اړه مو موږ ته ووایی؟

پګی: زما سترګی د نړی چاپیریال ته د محصلی په وخت کی د ۷۰ پیړی لومړیو کی په ایران کی خلاصی شوی. کله چی ما خپله زده کړی د زده کړی او روزنۍ او اجتماعی کارونو برخه کی پای ته ورسوله په واشنګټن کی چیرته چی خپل میړه می ولیدلو راغلم. موږ دواړو یو درې ګلن سفر ته د نړی ټولو ځایونو ته پیل کړلو. وروسته د دوو پیړیو نه٬ چی زما د لور لویدل وو٬ او د واده عکاسی جوړول او اداره کولو په ساده توکه ول٬ ما د افغانستان ښځو پروګرام پیل کړلو. د پروګرام په جریان کی دومواری افغانستان ته می سفر وکړلو ترڅو چی د ښځو نه عکس واخلم او مرکی جوړه کړم چی زما د کتاب خپره کیدلو سره٬ د واکمنی راټولول٫ خبری د افغانستان ښځو سره٬ ډیر نامتو شولو.

انکس فلم: څه شی تاسو یی مجبوره کړی ترڅو چی د افغانستان ښځو پروګرام جوړ کړی؟

پګی: څوارلس ښځی چی یوی میلمستیا ته چی آستین تګزاس کی د بهرنی وزارت له خوا نه په ۲۰۰۲ کال راغلی وی٬ ګډون می وکړلو. هغه لوی فرق می چی د دغو ښځو تر منځ او هغه غمناکه فکرونه چی د هغو نه په رسانو کی خپره ولیدلو٬ زه یی مجبوره کړم ترڅو چی یو کامله واقعیت تر نه وښایم د هغه ځای نه چی زه یوه حرفه یې او باتجربه عکاسه د ډیرو مهمو منځنی ختیځ سفرونو کی یم٬ پوه شوم چی زه کولی شم  دغه دنده تر سره کړم.

انکس فلم: کولی شی د کتاب په اړه مو (د واکمنۍ راټول: خبری د افغانستان ښځو سره” او هغه اساسی هدف چی د هغو شاته دی موږ ته ووایی؟

پګی: زما د کتاب اساسی هدف دا دی چی کلیشه یې او ساده نظرونه د افغانستان او د هغو خلکو په اړه ماتی کړم. د “د واکمنۍ راټولول”  کتاب د ښځو او د هغوی خپلی ژبی کار اخیستلو له لاری هیلی ډیروی. دوی د ټولنۍ٬ واګمنۍ او د ښځو بیرته راتلل ګډوډیو نه او ځینی نوری موضوع ګانو نه٬  په هغه ځای کی چی د هغوی دنده د ټولنۍ بدلون د هغوی حقوقو احترام ډیریدلو سبب شوی دی٬ وایی. یو ځلی د ژوند جزئیاتو ته په افغانستان کی وګوری٬ د ښځو لویی شبکی٬ د نر نمایندګانو څلویښت فیصده پشتیبانی د ښځو حقوقو نه٬ نه ستړی کیدونکی دندی٬ د ښځو شوراګانی٬ د مدنی فعاله ټولنۍ٬ د نوی نسل نویی اندیشی په خاصه توکه هغه کسان چی په پاکستان او ایران کی لوی شوی دی او عمومی زده کړی پروګرامونو اغیزی لری. زما پاڼه په فیس بوک کی٬ د افغانستان ښځو پروګرام٬ یو شم‎ېر ډیری د دغه ښځو نه او هغه تیری چی ورباندی شوی دی ډبل کوی یی.

انکس فلم: د کتنی په وخت کی مو د افغانستان نه٬ د ښځو ګډون مو په اجتماعی او ډیجیټالی رسانو کی څرنکه ولیدلو؟

پګی: په ۲۰۱۰ کال کی ډیرو ښځو د اجتماعی رسانو کاروول یی پیل کړل. د افغان ستوری پروګرام٬ د آمریکا تندیس پروګرام غوندی سبب شوی دی ترڅو چی مینه والان د خپلو ګوشیانو نه رایه ورکړی. وروسته د هغو نه د سحرګل انترنټی پایګاه په کابل کی خلاصه شوه او د ښځو لپاره فقط انترنټي فضا چمتو کوی٬ خوشی می کړلو. د افغانستان ښځو پروګرام د هغو مربیانو نه کټه اخلی چی په آمریکا کی د افغانستان لیکونکو سره د کامپیوټر او یا هم اسکایپ له لاری اړیکه برقراره کوی. اوس چی دومواری آمریکا ته راغلی یم٬ د افغانستان ښځو یو ګڼد شمېر ګډون په فیس بوک او لنک ان کی وینم.

انکس فلم: د انکس ښځو ابتکاری پروګرام په اړه چی ډیجیټالی سواد د رسانه یې کامپیوټرو له آزموینی له لاری د افغانستان ښوونځیو کی پشتیبانی کیږی٬ څه فکر کوی؟

پګی: زما په فکر باندی د انکس ښځی ابتکاری پروګرام یو ښه کوښښ دی. په شخصی توکه ستاسو یو شمېر ښځینه لیکونکی پیژنم او ما ته یی ویلی دی چی ستاسو سره کار د لیک او اعتماد مهارت پرمختک سبب مو شوی دی. د پیسو لاسته راوړل د مقاله لیکلو په مقابل کی یو ښه څیره یی د هغو په کورنیو کی جوړه وی او وخت یی جبران کوی. کله چی دوی پیسی ورکول کیږی د هغو مقام پورته کیږی او هغوی ته دا احساس ورکوی چی هغه شی چی دوی وایی مهمه دی. زما په نظر باندی د فلم برخه د انکس نه په همدی باندی مهمه ده.

فرشته فروغ – د انکس فلم مشره ویرایشګره

لطف وکړی زما د شخصی پانی نه  په انکس فلم کی کتنه وکړی او د هغو سره غړی شیږ او هم د انکس ښځو پاڼی نه کتنه وکړی او د نویو موضوع ګانو٬ مقالو او ویډیو ګانو موندلو لپاره د هغو سره غړی شی.About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160