گذشت زمان با او چه خواهد کرد؟

Posted on at


گذشت زمان با او چه خواهد کرد؟

او پنجمین فرزند خانواده است ٰ دو خواهر بزرگتر از او بخاطر رهایی از فحشا خانه را ترک و پا به فرار 

گذاشتند.

او از خانواده اش به ویژه از مادرش که تمام آنان را به سوی فحشا سوق می دهد بیزار است

.

 

در نزدیک خانه انیسه شان نانوایی وجود داشت که اکثرا انیسه آنجا نان خریداری می نمود شاگرد نانوا که متوجه اعمال و حرکات مادر انیسه بود و نیز دانسته بود که انیسه از اعمال مادر بیزار و حاضر به تن فروشی نیست به او پیشنهاد دوستی کرد و از او خواست در صورتیکه او خواهان رهایی از این مشکل باشد  با او ازدواج خواهد کرد.

 

انیسه که چنین روزی از خداوند می خواست پیشنهاد را پذیرفت روهید بزودی خواستگار فرستاد مادر انیسه باشرایط بسیار و به مشکل این نامزدی را پذیرفت .

انیسه روهید را وادارساخت تا همه مصارف گزاف را بپذیرد ٰ او به این باور بود که شاید بعد از گذشت چندماه ازنامزدی مادرش را قناعت بدهد ٰ اما آنچنان که هردو تصور داشتند برعکس شد

 

مادر انیسه از انیسه می خواست تا زمان که در خانه او بسر می برد باید به تن فروشی تن دهد ٰ اما انیسه حاضر به این کار نبود از روهید خواست تا هرچه زودتر مراسم عروسی برگزار گردد .

 .  با اینکه روهید توانایی مالی برای برگزاری مراسم عروسی را در خود نمی دید امابخاطر اینکه زودتر .نامزداش از مشکل رهایی یابد دست بکار شد

 

 

وقتی روهید اقدام به عروسی کرد تقاضای بیش از حد مادر انیسه سبب شد تا هردو جوان تصمیم گرفته و روانه محکمه گردند .

 

اکنون که دو ماه از عروسی این دو جوان می گذرد مادر انیسه عارض گردیده و به انیسه اتهام بسته  که او مقدار زیادی از زیورات و پول نقد را با خود ربوده است .

 

با اینکه تا هنوز مادر انیسه این ادعا را به اثبات نرسانیده ٰ اما از انیسه می خواهد یا تمام پول و زیورات را که ادعا نموده است بپردازد یا اینکه از شوهرش طلاق گرفته و دوباره به مادرش بپیوندد.

 

انیسه حاضر نیست تا هیچ یک از خواست نامشروع مادرش را بپذیرد ٰ اما مادرش با اشخاص زورمند و سرشناس رابطه دارد .

 

او هراس دارد تا مبادا باطل برحق پیروز شود و هردو جوان برباد گردند او از نهاد های مسوول می خواهد با فساد کنار نیامده و با آنان عدالت صورت گیرد.

 

 About the author

160