صنایع دستی

Posted on at
صنایع دستی کشور میراث فرهنگی هر قوم بوده،نشان دهنده آن است که آن قوم یا آن جمعیت،در طول زمان چی کار هائی را انجام داده است.میراث فرهنگی تنها حاصل کار شخصیت های نامدار تاریخ نه بلکه حاصل زحمت تمام مردم به شمول زنان ومردان وطن عزیز ما می باشد که البته نقش هر شخص در انتخاب مسلک متفاوت است.


صنایع دستی قوم های مختلف افغانستان را که قدامت تاریخی دارد چنین می توان نام بردگلیم بافی،قالین بافی،نمد بافی،بوریا بافی،کاشی کاری،کلالی،کندن کاری چوب،شیشه سازی،سوزن دوزی وگچ کاری که ازشیشه سازی وگچ کاری هرات،قالین بافی ولایت های شمال سوزن دوزی زنان ولایت کندهار وکندن کاری چوب ولایت نورستان شهرت جهانی دارد.


صنعت قالین بافی در کشور عزیز ما افغانستان از زمانه های بسیار سابق رواج دارد که اکثر قالین بافهای مان از مناطق شمال وغرب کشور هستند قالین های آقچه هرات در جهان شهرت زیاد داردبرای بافت قالین از ابریشم  وپشم گوسفند استفاده می کنند،طوریکه در ابتدا پشم را به قسم تار تهیه می نمایند وبعد آن را به رنگ های مختلف رنگ می دهند اکثریت قالین بافان را زنان ودختران تشکیل می دهد قالین باف های وطن ما از دستگاه هائی که ساخته ئی دست خود شان است استفاده می نمایند قالین از جمله ئی صادرات مشهور کشور ما می باشد وعاید خوبی از آن به دست می آید.


 


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زاده160