خشونت علیه زنان

Posted on at


یکی از پدیده های بشریت است که بعضی از کشور ها به این مبتلا اند و این عمل را مرتکب می شود.شود و این زنها اند که دوچار رنج می شوند. ودست به هر کاری مثل خود سوزی می زنند بلی ....این کشور ماست افغانستان .... که سالانه صد ها زن دست به خودکشی می زنند و در اثر خشونت هایی که بالای آنها صورت میگیرد آنها از بین می روند و علت آن همین بیکاری و فقر مردان جامعه است که از همسران خویش توقعات بیجا دارند مثل اینکه یک شخص به علت اینکه معتاد است. دست به هر کاری میزند و بلاخره وقتی به پول نیازمند شد این توقع را از زن دارد و او را وادار به دادن پول میسازد ....شاید هم علت آن همین خانواده ها باشد این هم یکی از خشونت بالای زنان است نه تنها مردان بلکه بعضی خانواده ها هم به دختران خویش ظلم مینمایند و آنها را مجبور به ازدواج های اجباری می کنند کهاین یکی از خشونت ها بالای زنان افغان به حساب می آید .... طی این چند سال اخیر ۴۰۰۰خشونت علیه زنان رخ داد که باعث تاُسف بسیاری از افراد گردید ولی هنوز هم این خشونت ها ادامه داشته .... و اشخاصی که این کار را میکنند نه تنها در این دنیا بلکه در آخرت نیز به جزای اعمالشان میرسند ...و بخشش الله تعالی برای اینها نمی باشد..... ......About the author

bahar786

I am Sahar fazli . I was born in 1997 in beauty Kabul city ..But now I am live in Herat . I am in 11th grad in Mahjuba herawi high school .. Anyway I am a good girl ...

Subscribe 0
160