هنر سوزن دوزی

Posted on at


هیچ کس همت ندارد همچو سوزن در جهان با وجود چشم تنگش پرده پوش عالم است یکی از حرفه های ظریف و بسیار زیبایی که در طول تاریخ بشر ذوق و تلاشهای منطقه را در جهان در پی داشته هنر سوزن دوزی است که نه تنها برای زیبایی بلکه جهت رفع نیاز اقتصادی مردم بیشتر قابل ارج بوده است. در کشور عزیز ما افغانستان در طی هزاران سال این هنر ظریف زنان و مردانی بی بوده استشماری را در خود پرورش داده است و توجه انها را به خود جلب نموده است که این هنر گاهی به طرز سیاسی رو نما گشته و گاهی هم جهت دیکور و دیزایین منازل مورد استفاده قرار گرفته است و وسیله بسیار خوبی جهت امرار معیشت و نجات از فقر در زندگی زنانی است که بیشتر به رشد و بالندگی رسیده است .این هنر تحول بسیار خوبی را در زندگی زنان آورده است ,مخصوصا برای خانم هایی که فامیل های شان به انها اجازه بیرون شدن از خانه و کار کردن در دیگر مکان ها را نمیدهند بسیار یک حرفه عالی است که از این طریق میتوانند در خانه نشسته و نفقه خود و خانواده خویش را پیدا نمایند. در اصل هر چند این یک پدیده ذوقی است اما امروز بیشترین رونق بازارهای جهان مدیون همین پدیده دستی زنان کشور ما بوده ,که روز به روز به گونه جدید و مدرن و ماشینی تبدیل شده که رفته رفته این هنر زیبا, بزرگترین فروشگاه ها و ارتباطات تجاری را در بین مردم داخل کشور و کشور های خارجی در بخش داد و ستد فراهم نموده است. در کشور عزیز ما وقتی از داخل کشور و کشور های خارجی در بخش داد و ستد فراهم نموده استهنر آفرینی دستان توانمند زنان سخن به میان می آید ,اکثریت این تلاش و تپش جنبه اقتصادی و فقر زدایی برای بهبود زندگی بوده است. چه بسا مادران و خواهران عزیزی که با ذوق و حوصله مندی بسیار فراوان خویش راه مبارزه با فقر را در پیش گرفته و تنها همین راه را برای خود انتخاب کرده و از این طریق فرزندان خود را نیزتربیت میکنند. این فن زیبا در همه مناطق و ولایات مختلف و از این طریق فرزندان خود را نیزتربیت میکنندکشور عزیز ما رایج است, که به طرح و دیزاین های متفاوت که دارد مورد توجه علاقه مندان این هنر قرار گرفته است حتی به بیرون از کشورباعث زیب و زینت بازار های جهان نیز گشته است و توجه انها را به خود جلب مینماید. هنر زیبای سوزن دوزی انواع و اقسام مختلفی را در بر دارد که از ان جمله ما میتوانیم به بعضی از این دست دوزی ها اشاره نماییم
مانند دوخت های زیبای قندهاری, سرمه دوزی, گلاباتون دوزی, دوخت مزاری ,هنر آفرینی زنان هرات, وردکی دوزی, طرزغزنی ,طرز بامیان و ....خلاصه در سرتاسر کشور با نام و کارکردهای چون چغل دوزی ,پسته چین, خامک دوزی ,پخته دوزی ,آینه دوزی و دوخت های بی شماری دیگری هستند که همه این ها در اصل فرهنگ بزرگ کشور ما را انعکاس میدهد. باید یاد آوری نمود که هنر سوزن دوزی در گذشته جز نصاب تعلیمی در مکاتب دختران نیز بود که بر علاوه دیگر دروس شان این حرفه زیبا را نیز فرا میگرفتند و بعدا در خانه این دوخت ها را آماده مینمودند که زیاد تر استعداد های بی نظیر خواهران و دختران جوان ما را با دایرنمودن نمایشگاه های دولتی انعکاس وسیع می داد
  سما


 
About the author

160