انسان در پی موفقیت

Posted on at 


انسانها همیشه در تلاش موفقیت بوده و غریزه تاً دوست دارند موفقت باشند نه اینکه موفقیت خاص مربوط به افراد موفق باشد اینکه انسان های تنبل و یا غیر موفقت صاحب موفقیت نیست ناشی از تنبلی ای ایشان است نه اینکه ایشان خواهان موفقیت نباشند.ولی هر آنچه مربوط به موفقیت میشود و انسانرا بر قله های افتخار میرساند سعی و تلاش بشر و یا خود انسان است، ممکن هر انسان ه این موفقیت را کسب بتواند اما کمی تلاش لازم دارد و هچنان سرنخ در کار است و این سرنخ را یافتن مهارت و استعداد در کار خواهد بود، اما آنچه میخواهم بگویم اینست که همه بشر در پی موفقبت بوده و خود را صاحب آن میداند اما بیخبر از اینکه که باید در راه قدم بانند که به موفقیت بانجامند.انسانها همیشه در کسب موفقیت، خوشی، و در هر ناکامی ای شان نا امیدی و ضعف را احساس خواهند کرد، به این حساب هر یکی را موفقیت در کار است.انسانها ذاتاً خواهان این مثبت ها است نه اینکه کسی به ایشان درس و تعلیم دهد تا بداند که موفقیت یعنی چی، انسانها همشه قدرت داشتن، غنی بودن، زندگی آرام داشتن، مقبول بودن، بر دل دیگران گران بودن، هوشیار بودن و از همه پیش بودن را ترجیع میدهند، ولی آنکه در کسب آن تلاش میکند و زحمات را متحمل میشود واضح است که آنرا نصیب میشوند.ولی ترجیع میدهم همه در پی موفقیت بوده نه اینکه از راه غلط، چون رسیدن به م.فقیت را از راه غلط اندک زمانی خواهد بود، البته ان اهم در ظاهر که در حقیقت ناکامی او است نه موفقیت که این انسان به اندازه ی ضعیف بوده که نتنها اینکه کامیابی ار نصیب نشده بل به اندازه ی ضعیف بوده که فرق میان کامیابی و ناکامی را هم نتوانسته و ناکامی اش را کامیابی تلقی میکند.اکثر کسان موفق که با ایشان آشنا شده ام و از ایشان جویا شده ام دانستم که نهایت کوشش را نموده و نهایت زحماتی را متحمل شده، و هیچ کسی را نیافتم که در خواب صاحب آن شده باشد، وهمیشه توصیه ی شان به دیگران بوده که باید تلاش کرد.دوستان غزیز!! باور دارم شما همه میدانید اما بعضی از کسان به خاطر اینکه خود را بر حق ثابت بسازند و دیگران را فریب دهند این همه تلاش را در کسب موفقیت دروغ میشمارند.


امید دارم همه موفق باشیم.


 


نویسنده: حکمت الله عزیزAbout the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160