توصیه هایی برای انتخاب بهتر هدف

Posted on at


 


برای این که بتوانیم زود تر و بهتر به اهداف خود برسیم، باید در قدم اول جزئیات هدف خود را مشخص کنیم. طوریکه میدانیم یک کوه مستحکم و پایدار از سنگریزه ها تشکیل شده و هدف بزرگ ما از اهداف کوچکتر تشکیل شده، پس برای این که کوه اهداف خود را استوار سازیم، پس باید اهداف کوچک خود را در نظر بگیریم.در قدم دوم باید مدیریت زمان را به خوبی اجرا نمائیم؛ یعنی حد اکثر استفاده را از فرصت هاییکه در سد راه ما قرار میگیرد استفاده کنیم.چون اگر زمان را بر کار های خود تقسیم نمائیم، زمان در اختیار ماست. و اگر زمان را مشخص ننمائیم ما در اختیار زمان هستیم.و در آخر مکتوب کردن اهدافی که در آینده داریم، در رسیدن به آنان ما را کمک میکند. چون ثبت اهداف باعث زیاد شده انگیزه شده و فرد روز به روز برای رسدن به هدف تلاش بیشتر مینماید.امید که اهداف همه گان متعالی و باعث رشد و شگوفایی گردد.About the author

FatemaMaten

Fatema Maten was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 11th class. Interested to social media and writing.

Subscribe 0
160