احترام

Posted on at


احترام 


احترام يعني تقدير نمودن و ارج گزاشتن به مقام و منصب ویا شخصیت ديگران .چراكه احترام است كه زمينه اي دوستي و صميمت را در بين رابطه ها ايجاد ميكند .بشرطي كه احترام متقابل باشد اگر احترام يگ طرفه باشد ميتوان به آن كليمه ترس گفت .


چرا كه احترام در اثر شفقت به خوردان و احترام به بزرگان بوجود مي آيد . احترام به خوردان يعني به آنها شخصيت بخشيدن و در واقع به خود احترام نمودن است .چنانچه اين جمله ها را به وضوح در احاديث نبوي پيامبر اسلام ديده و يا هم خواند ايد كه وقتي شيرازه  اي زنده گي تان حفظ ميشود كه در بين اعضاي فاميل تان احترام متقابل وجود داشته باشد .از اينجاست كه بايد هر فرد مسلمان اين جمله را سر مشق زنده گي خويش قرار داده تا در دنيا و آخرت سر بلند ودر جامعه و اجتماع مقام و منزلت خوبي را دارا باشد .


البته بايد گفت كه تنها تعظيم نمودن در مقابل ديگران را اكتفا ننموده بايد كه به گفتار و كردار بزرگان كه قابل تاييد ما هستند بايد احترام گداشت .چراكه تعظيم نمودن جز در بارگاه خداوند ج جايز بوده و در برابر مخلوق خداوند صدق ننموده بلكه از گناه بزرگ بحساب مي آيد .بطور مثال نصايح بزرگان و والدين و استادان امام هاي مساجد و دوستان خوب و فهميده كه براي خوبي ماست به ديده اي احترام نگريست .و همين كه سختان انها را گوش دهيم و به آن عمل نمايم اين هم در ذات خود يگ نوع احترام به حساب مي آيد .


وطوريكه ميدانيد در احاديث نبوي با رها به اين نكته تاكيد شده است چرا كه بزرگان يگ فاميل الگوي و سمبول و سر مشق زنده گي براي اولاد هاي خود ميباشند .بايد ما رفتاري شايسته اي داشته باشيم تا مورد احترام قرار گرفته و خود به ديگران معني واقعي اين كليمه را به اثر رفتار پسنديده اي خود به كوچكتران بفهمانيم .پايان. و با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160