رهبری

Posted on at


رهبری


انسان ها وقتی درمورد رهبری اندشیدن که اولین غارنشین به سایراعضای گروگفته است "ماهمه اشتباه میکنیم بیاید به کارهای مانظم بدهیم رهبری یک عنصرجداناپذیراز زندگی گروهی است


.


شرط اولی رهبری هماهنگ سازی رفتاراعضای گروی که درجستجوی اهداف مشترک هستند می باشد


.


اما رهبری چیست ؟


آیاانسان رهبرمتولدمی شوند یارهبرمی شوند؟


آیاشما هم ازجمله افرادی هستید که فکرمیکنید که رهبری وفرمانروایی درفطرت وذات بعضی ازا افراد نهفته است ؟


آیان شماهم فکرمی کنید که مردان بزرگ تاریخ رامی سازند؟


ویا به این عقیده هستیندکه مردان بزرگ تاریخ رامی سازند؟


آیارهبری زوروقدرت است؟تعدای از مردم ورهبران مشهورجهان به این عقیده اندکه رهبران خوب کسانی اند که بتوانند مردم رافریب بدهند،کنترول کنندوبه اطاعت وادارند.


به نظر"هتلر"رهبری عبارت از تواناهی به حرکت درآوردن توده هاازطریق اقنا یاخوشونت می باشد.اما "هوچی من" به این عقیده است که رهبرخوب کسی است که راه ورسم نفوس دردیگران وشکل دادن به دیگران وتغیردادن به دیگران رایاد بگیرد.


مردم برای رهبران خود بسیار ارش قایل هستنند وقتیکه یک گرو یا یک تیم موفقیت کسب نمی کنند همه مسول رهبرگرورا می دانند


.


بنأ رهبری یک صفت ارثی نیست ،رهبری زورگویی نیست،یک ظرفیت اسرارآمیزبرای گروی بیمار هم نیست ،پس رهبری چیست؟


هرکس تعریفی خاصی ازرهبری دارد.


رهبری یک پروسه دوجانبه است که درآن،پیروان،رهبران وشرایط گرودخالت دارند.


نویسنده:جوادنورزی


 


 


 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160