خیال حقیقت

Posted on at


شود شبی که مرا یار در کنار آید


عنایتی مگر از فضل کردگار آید


کجا که بوسه زند آسمان رکاب مرا


مگر ز لعل  لبش  بوسه  ی  کنار آید


گویی و راز ریا حین سرشته دست ازل


که از نوای خو شش بو یی از تتار آیدغلام  همت  بخت  خودم  از  آنروزی


که مست و عربده با چلوه ی بهار آید


نشاط وعیش جهان نیست جاودانه ولی


چه  جای  شکوه  ز  تقدیر روزگار آید


بهار عمر دوباره  نکرده  اندر واج


بیار با ده  که  یک  لحظه ی  خمار آید


در ین سفر بسی دیدم جفا و حالت زار


نه شد که طالع درین کاروان بکار آیدیقین که خالق ما عاشق کمال خود است


چرا  که  خامه  ی  او معجزه  نگار آید


چگونه داده  پیرایش  رخ زیبا ی  و را


که  شور و ولوله  اندر دل  قرار آید


خزان  بسوی  جان  آمده  بیار  بگو


دمی بیا  که  زمان با  تو خو شگوار آید
About the author

hasseb

i like poems

Subscribe 0
160