عیسی مسیح

Posted on at


مردم دنیا به ادیان مختلف معتقدند و عیر از دین اللهی که در آن همه پرستش خدای یگانه را میکنند ، در دیگر ادیان پیروان آن به بعضی اشیاء دیگر عقیده دارند و چیزهای گوناگون را مورد عبادت و پرستش خود قرار میدهند.یکی از آن ادیان دین مسیحیت یا به قولی نصاری بوده ه توسط حضرت عیسی ع به مردم ابلاغ شد و با آمدن دین اسلام منسوخ گردیدیهودیان که همانا پیروان موسی ع بودند همیشه در انتظار بازگشت عظمت و بزرگی از دست رفته شان بودند که به قو لخودشان به آن نجات دهنده و یا ماشیح میگفتند که واژه بعد ها به نام مسیح تحول یافت و با ظهور حضرت عیسی او را به عنوان مسیح و نجات دهنده پذیرفتند و پیغمبری و کتاب وی را قبول کردند . حضرت عیسی مسیح 2014 سال قبل در قریه ناصره یکی از مناطق کشور فلسطین بدنیا آمد که آمدنش آغاز سال عیسوی میباشد
مسیح به مدت 30 سال زندگی کرد و بعد از آن به عقیده مسلمانان و مسیحیان هنوز در حال حیات هستند و در آسمانها زندگی را به صورت غیبی به سر میبرد. مادرشان مریم مقدس بود که با خواست و اراده ی خداوند عیسی را از بطن مریم معصوم و مقدس بدون پدر بدنیا آورد. گفته می شود عیسی از خاندان بنی اسرائیل و ابراهیم میباشد.


آز آنجائیکه پیداست هر پیغمبری که از جانب خداوند آمده باشد باید دارای معجزات باشد تا مردم اورا به عنوان فرستنده ی خداوند بشناسند بناء بزرگترین معجزه ی حضرت عیسی که با دیدن آن همه مردم وی را پیر خدا خطاب میکردند همانا زنده کردن مرده و بیرون آوردنشان از قبر بود، معجزه ی دیگرشان نفس دادن و زندگی بخشیدن به پرندگان بود و مهم ترین معجزه شان کتاب انجیل است کع در آن اوامر خداوند و از همه مهم تر مژده آمدن پیغمبر بعدی بنام محمد درج شده استکتاب انجیل زیاده از از 160 عدد میباشد که از آن جمله 4 کتاب آن از همه مهم تر میباشد که به نامهای اوقا، یوحنا، منی و مرقس نامیده میشود که در این کتابها مباحث اخلاقی ، شریعت ، انسان دوستی و طلاق، عدل و مهربانی مورد بحث قرار میدهد.


پیروان عیسی مسیح در طول 2000 سال منتظر ظهور دوباره عیسی مسیح هستند تا از مقام ملکوت پایین آمده و بر اسبی سوار میباشد و شمشیری دو سره از دهانش خارج میشود که همان کلام خداوند است و دشمنان را نابود میسازد.


عیسویان در مکانی که بنام کلیسا یاد میشود برای عبادت و نیایش رفته و روز های یکشنبه به صورت دسته جمعی به کلیسا رفته و ادای نماز دعا و عبادت میکنند و بدین عقیده اند که خداوند در همه جا هست و در سال 7 روز را روزه میگیرند و هرگاه که به عمق دعا شدند نیز نماز میخوانند یعنی نماز شان وقت معین ندارد.


 


نویسنده:زهرا نزهت


 


 About the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160