میکروب ها

Posted on at


میکروب ها


 


 


 


موجودات ذره بینی و کوچک که همیشه در همه جا ودر همه شرایط در اطراف ما کمین گرفته و منتظر بدست آوردن فرصت حمله به ما میباشند میکروب نامیده میشود.


 


این موجودات به قدری کوچک اند که نمیشود آنها را با چشم مشاهده نمود ازین رو برای مشاهده آنها از میکروسکوپ استفاده میشود.


 


در زبان محاوره یی بیشتر باکتری ها ویروس ها فنجی ها پروتوزوا ها و انواع دیگر آنرا که سبب تولید امراض گوناگون میگردند میکروب میگویند. 


میکروبها دارای انواع و اشکال مختلفی هستند که خود را با شیوه های گوناگون از یک جای به جی دیگر انتقال میدهند آنها در میان اب باد خاک هوا موادغذایی ناپاک لباس سبزیهای ناشسته و خلاصه در همه جا وجود دارندکه به وسیله آب باد خاک مگس کیک شپش پشه حشرات و حیوانات کوچک انتقال یافته باعث ایجاد امراض گوناگون میگردد.نوعی از آنها ویروس نام دارد که بسیار کوچکتر از باکتری ها است و در محیط ازاد زندهگی مینمایند .ویروس فقط داخل حجره های زنده موجودات دیگر میتواند تکثر کند و جانوران و گیاه ها را مبتلا به امراض مختلف مینمایند.


 


باکتریاها گروهی دیگری از این موجودات یک حجره یی ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی آنها را احاطه کرده است. باکتریها نسبت به ویروسها بزرگتر هستند.و غالبا موجوب فعالیتهای مفید میشوند مانند تخمر خمیر نان تبدیل کردن شیر به ماست ترش ساختن سرکه وترشی وتعداد کمی از آنها در انسانها و حیوانات تولید بیماری میکنند.بطور کلی بدون فعالیت آنها حیات به روی زمین مختل میگرددد. 


بیشتر میکروبهای که تولید بیماری میکنند طفیلی هستند یعنی در بدن جانوران دیگر به سر میبرند و از آنها غذا بدست میاورند زیرا خودشان نمیتوانند مانند گیاهان سبز غذای مورد نیاز شان را بسازند.


 


یکی از راه ها اینست که مواد داخلی حجرات بدن را به جای غذا می خورند مانند میکروب ملاریا که در کرویات سرخ خون تکثر می کند و ان ها را از بین می برد.


 


 


 


 


 


منابع انتقال میکروب ها


 


نخستبن جاهای که میکروبهای مریض کننده از ان سر چشمه گرفته و وارد بدن میشوند.بنام .< منابع انتقال میکروبها> یاد میشود.و این منابع به سه دسته تقسیم میشود:


 


1:


بعضی از امراض مانند:سرخکان و چیچک مخصوص انسان است و در جانوران دیگر دیده نمی شود زیرا میکروبی که زاینده اینگونه امراض است خود را تنها با شرایط بدن انسان توافق داده است پس خود انسان یگانه منبع اینگونه امراض دانسته میشود. بناء شرایط انتقال و مبتلا شدن به اینگونه امراض وقتی مساعد میشود که شخص سالم با فرد الوده و یا وسایلی که توسط او الوده شده باشد: تماس حاصل نماید مانند:لباس غذا بستر ظرف میباشد.


 


 


2:


برخی از امراض دیگر که انسان با آن مبتلا میگرد.منابع گیاهی و حیوانی دارند.یعنی این گونه امراض از طریق جانداران و گیاهان الوده به انسان سرایت می کند.مثلا:مبتلا شدن به مرض آمیب فلاجیل از اثر نوشیدن آب غیر صحی و یا خوردنسبزیهای ناپاک به میان میآید.


 


 


3:


سومین منبع انتقال میکروبها طبیعت و اجسام بی جان است. مانند:هوا ، خاک ،آب،باد، و...... مثلا :هنگامی به زمین بیفتیم و قسمتی از بدن ما زخمی شود ممکن است میکروبهای موجود در خاک از طریق همان قسمت زخمی شده وارد بدن ما شوند و مارا به مرض تیتانوس و یا امراض دیگری مبتلا می سازند.


 


 


 


 


"پایان"


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

Laleh2

Name:Laleh
F/N:m .nabi
L/N:zaka
COUNTRY:afghanistan
CITY:herat golestan street
JOB: student
SCHOOL:tajrabawi
CLASS:10
BORN DATE:1378/11/27

Subscribe 12
160