فلم انکس و اقتصاد پایدار برای دانش آموزان افغان

Posted on at


 

فلم انکس بهترین سایت اجتماعی که در راستای خدمت به مردم از هیچ گونه سعی و تلاش مادی و معنوی دریغ نمیکند، در پی آن است که روی استعداد های نهفته در سر تا سر دنیا کار کند و کار آن نیز جریان دارد، فلم انکس تقریبا در تمام کشور های جهان نماینده گی دارد و برای صدها نفر نظر به درآمد شان پول میدهد تا برای مردم خدمت کنند و مردم را از مزیت های فلم انکس آگاه بسازند.

فلم انکس زمینه فعالیت و کسب درآمد را برای کار کنان، کاربران و غیره مردم معیا کرده است و میخواهد که کاربران خود را به یک نحوی تشویق کند تا به تلاشهای آنها افزوده شود، فلم انکس به چند طریق یوزر های خود را تشویق میکند مثلا بر علاوه امتیاز های معنوی، یعنی این که یوزر های فلم انکس از طرف دوستان خود نظریه یا کامنت گرفته، کار های آنها از طرف دوستان شان به اشتراک گذاشته شده یا شیر میشود و از طرف آنها نهایت تشویق میشوند، امتیاز مادی  نیز میگیرند و نظر به فعالیت و نوع کار خود کسب درآمد میکنند که این کاملا همکاری فلم انکس را با مردم واضح میسازد.

مزیت های فلم انکس زیاد است و همه مردم دنیا به شمول افغانستان عزیز ما از مزیت های آن بهرمند هستند٬ و هرات که یکی از ولایات افغانستان است نیز شامل پروگرام های فلم انکس میباشد که این پروگرام به همکاری شرکت "افغان  سیتادیل نرم افزار"  به پیش میرود. و کار این پروگرام از طریق چندین مکتب ولایت هرات راه اندازی شده که از جمله مکاتب هرات، مکتب هاتفی شامل این خوش چانسی میباشد.

و در هفته که گذشت تمام شاگردان مکتب هاتفی که قبلا برای آنها در جی میل، آدرس ایمل ساخته شده بود، از طریق صفحه فلم انکس و بانوان انکس دعوت شدند و بعدا در فلم انکس تک به تک آنها ثبت نام گردیدند. و حالا هر کدام از شاگردان مکتب هاتفی ثبت فلم انکس هستند و میتوانند از طریق فلم انکس فعالیت های خود را آغاز کنند.

در پهلوی این که شاگردان مکتب هاتفی در هفته که گذشت در فلم انکس ثبت نام شدند، در جریان این برای شان د مورد فلم انکس تمام معلومات لازم درس داده شد.

شاگردان عزیز مقالات زیبای را تحت عناوین مختلف نوشته کرده بودند که از جمله بهترین مقاله نویس یاسمین میباشد.

حالا بهترین زمینه برای شاگردان مکتب هاتفی مساعد است که در پهلوی فراگیری آموزش میتوانند از طریق کار و فعالیت خود از طریق فلم انکس کسب درآمد کنند که از نظر بنده بهترین شانس برای دختران افغان است که در خانه های خود نشسته استعداد های خود را در معرض دید جهانیان بگذارند و روی ظرفیت های خود کار کنند٫ این همه خوش شانسی از برکت سایت فلم انکس نصیب دختران افغان شده است.

اګر میخواهید مقاله های قبلی فلم انکس من را ببینید میتوانید په پیوند زیر مراجعه کنید: www.filmannex.com/Hatifi-Herat

 About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160