اعتماد

Posted on at


زندگی وقتی زیباست که همه معنای اعتماد را به طور کامل بدانند و به آن عمل کنند . وقتی در زندگی اعتماد وجود داشته باشد زندگی چه زیبا و دلچسب میشود ، همه معنای واقعی زندگی کردن را درک نموده و عاشق با هم بودن میشوند ، مهر و عاطفهء شان زیاد میگردد و صمیمیت راه و روش زندگی شان میشود . جایی که اعتماد باشد عشق و محبت و صمیمیت در آنجا ماندگار میباشد و دلهای همه خالی از دو رنگی و کینه میگردد


چه زیبا میشود زندگی وقتی که اطرافیانمان الگویی از اعتماد و باور هستند ،  وقتی اطرافیا مان مثل برف های زمستان پاک و یکرنگ هستند و با صداقت و راستی برای مان خوبی میکنندخوشبخت میشویم اگر این چنین اشخاصی در زندگی داشته باشیم ، بنای زندگی با اعتماد استوار است ، همیشه کوشش کنیم تا باعث از بین رفتن و پاشیده شدن این بناء نشویم و بیشتر برای استوار کردنش تلاش های مان را به خرج دهیمبرای اینکه یک شخص با اعتماد باشیم که همه به ما باور کامل داشته باشند باید یک راز داز خوب باشیم ، اگر کسی به ما راز خود را میگوید باید راز او را مثل راز خود دانسته و در دل خود نگهداریم و همیشه اگر توان داشتیم یک کمک کنندهء خوب برای اطرافیان مان باشیم و آنها را یار و یاور باشیم
بطور مثال در زندگی مشترک یک زن و شوهر اگر اعتماد و محبت و همکاری باشد زندگی آنها سرشار از عشق و محبت میشود و پیوندشان مستحکم و پایدار میماند ؛ اما اگر اعتماد بین آنها نباشد پیوند شان سست میگردد و زندگی شان از هم میپاشد و نسل های بعدی این خانواده نیز زندگی پر از جنجالهای بیهوده خواهد بود ؛ پس کوشش کنیم تا همیشه شخص مورد اعتمادی باشیم تا زندگی موفقی داشته باشیم
About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160