آلوده گی هوا باعث امراض میگردد

Posted on at


آلوده شدن هوا باعث بوجود آمدن بسیاری از امراض خطرناک میگردد ، بسیاری از امراض خطرناک از سبب آلوده گی ها بوجود میاید ناپاکی هایی مانند : زباله های سطح شهر ، نانوایی ها ، دود حمام ها ، فابریکه ها ، دود ماشین ها و غیره چیز هایی که باعث آلوده کردن محیط میشوند باعث بوجود آوردن امراض گوناگون میگردد که زندگی زنده جان ها را تحریک میکند


 


دولت باید اجازهء ایجاد کارخانه هایی که فضا را آلوده میسازد در نزدیک مناطق رهایشی را ندهد ، باید تیم های شهرداری کشور فعالانه کار نمایند و زباله ها را از سطح شهر جمع نمایند و به مردم توصیه های صحی در مورد پاک نگهداشتن محیط شان و نریختاندن کثافات در بین سرک ها و جاده ها داشته باشند


 


دولت باید مواد سوخت با کیفیت برای مردم عرضه نماید و اجازهء استفاده از مواد سوختی بی کیفیت را به مردم ندهد ، وسایط نقلیهء که رفت و آمد زیادی در شهر دارند باید از تیل با کیفیت استفاده نمایند چون تیل بی کیفت دود زیادی تولید مینماید و فضا را آلوده میسازد و صحت مردم جامعهء ما را با خطر مواجه میکند


 


ما باید همیشه مراقب محیط زیست خود بوده و نگذاریم تا محیط زیست ما آلوده گردد و دیگران راهمبفهمانیم تا شهر خود را مثل خانهء خود پاک نگهدارند و در حفظ آن تلاش فراوان نماییم نویسنده : جواد دورانی


برای دیدن بلاگ قبلی روی لینک کلیک نمایید


http://www.filmannex.com/blogs/92783/92783About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160