چگونه در زندگی خود با دشواری ها مبارزه کنیم؟ بخش دوم

Posted on at


در مرحله بررسی  دشواری یا مشکل باید قید های زمانی, مکانی, فرهنگی, اجتماعی, سیاسی, انسانی, اخلاقی, باوری, رفتاری و غیره را مد نظر داشت و با بررسی موشکافانه شان باید راه حل ها را یک یکی تجزیه و تحلیل کرد و در مورد هریکی شان از خود پرسید:


 که آیا این راه حل شرایط لازم را دارد؟ آیا این راه حل سودمند واقع خواهد شد؟ آیا این راه حل درست و پسندیده است؟ این راه حل چی جنبه های مثبتی دارد؟ کدام جنبه منفی آن برجسته تر است؟ آیا به کار بستن آن دشواری های تازه ای را ایجاد نمیکند؟ آیا به کاربردن این راه حل دشواری را چگونه حل خواهد کرد؟ همیشگی؟ یا موقتی؟ اثرهای جانبی استفاده از این راه حل تا چی اندازه زیانبار خواهد بود؟ بعد از بررسی هر یکی از راه حل ها باید تصمیم گرفت که آیا کدام یکی از آنها را برگزید؟ و یا ترکیبی از دو یا چند راه حل میتواند بیشتر سودمند واقع شود؟اما اگر بعد از اینکه همه راه حل های که به ذهن شما میرسد را بررسی کردید و هیچ کدام را به اندازه کافی مناسب ندانستید. باید در این صورت دو گام بردارید, نخست اینکه بصورت مفصل تر و کامل بار دیگر مشکل و دشواری پیش آمده را تجزیه و تحلیل کنید و در صورت ضرورت هر بخش آنرا مورد ارزیابی قرار دهید تا اگر نکته ای از قلم افتاده باشد را آگاه شوید و در ارزیابی راه حل ها آنرا نیز مد نظر قرار دهید.دوم اینکه به راه حل های بیشتر و مفید تر بیندیشید. ممکن است که ذهن شما نتوانسته باشد همه راه حل های ممکن را کشف کند, پس بار دیگر درنظرداشت همه جانب های موضوع در پی اصلاح راه حل های گذشته و کشف راه حل های تازه برآیید. همچنین میتوانید از تجربه دیگران در این مورد استفاده کنید. ذهن های بیشتر و آگاه تر راه حل های بهتر و کاربردی تر را پیشنهاد خواهند کرد. هر بار به شیوه ای تازه ای به موضوع نگاه کنید, این خود راز و رمزهای پنهان مانده را آشکار خواهد ساخت.البته, نباید تاثیرگذاری شرایط را نادیده گرفت. زیاد اتفاق می افتد که در شرایط تنشزا, دشواری ها و سختی های زندگی بصورت درست و کامل آن مورد ارزیابی های نخستین قرار میگیرند, اما در لحظه اجرا و طی روند برای برطرف کردن شان به گونه ای دیگری مشکل زا میگردند. آگاهی هرچه کاملتر نسبت به شرایط و  دشواری و همچنین راه حل هایکه ممکن اند به کار بسته شوند وجود داشته باشد, فرد را یاری میرسانند تا در مقابله با چنین شرایطی از آمادگی بهتری برخوردار بوده و بتواند بصورت بهتری از شرایط, شناخت لازم را داشته باشد. بر این اساس توصیه میگردد که پیش از شروع هرگونه اقدام, باید دشواری و تمام راه حل های ممکن را بصورت درست و حسابی آن مورد ارزیابی قرار داد و سطح کارایی شان نسبت به شرایط پیش آمده را درک کرد. این بخش دوم مقاله " چگونگه در زندگی خود با دشواری های مبارزه کنیم؟" میباشد. برای مطالعه بخش نخست آن میتوانید از این پیوند استفاده کنید: http://www.filmannex.com/blogs/93696/93696 


دوستهای عزیز برای دریافت مقاله های تازه من مهرورزید و به این نشانی رفته و عضو صفحه من در تارنمای فلم انکس شوید. 


همچنین برای مطالعه مقاله های پیشین من میتوانید به صفحه مقاله های من در تارنمای فلم انکس سربزنید.


 


About the author

160