فرهنگ درافغانستان

Posted on at


فرهنگ درافغانستان


افغانستان کشور تاریخیست ودر گذشته ها به نان های متفاوتی یاد شده است درسالهای متمادی دارای هویت فرهنگی بوده که این هویت شامل تاریخ زبان ورسوم میگردد,از یکجا شدن این پدیده های فرهنگی شناسنامه ملی کشورها به وجود میآیدهر کشور دارای تفاوت وتنوع فرهنگی است سازنده علم,دانش,اندیشه, طریقه زندگی ....میباشد.


درافغانستان فرهنگهای متنوعی وجود داردکه هرکدام از ویژگی خاصی برخورداراند فرهنگ عبادت از طریق زندگی وعادات یک جامعه است مردمان هرگوشه فغانستان دارای فرهنگهای متفاوتی اند,فرهنگ عامه وپسندیده درافغانستان داشتن دین واحدویگانه است مردمان شمالی طرز متفاوت زندگی وپوشیدن لباس را دارند بیشتر لباسهایی میپوشند که پشمی بوده وساخته دست خودشان میباشددرمکان هزاره ها وپشتونها نسبت به دیگرمردمان فرهنگ متفاوت تری رادارند.


درشمال لنگلی چپن وپیراهن تنبان بیشتر رواج دارد پوشیدن چادر وچادری برای زنان ودختران در سراسر افغانستان رواج عام تری رادارا میباشد.


یونیفرم مکتب برای دختران پیراهن تنبان وچادرسفید وپسران کرتی پطلون اما تمام مردم شامل زن ومرد دختران وپسران در روزهای خاص ومراسم خاص لباسهای متنوعی میپوشند لباس عروس درشب نکاح برای عروس سبز واز دامادپیراهن خامک دوزی شده همراه تنبان واسکت جراب کلاه ولنگی پوشانیده میشود که این رسم درتمام افغانستان رایج بوده ویکسان میباشد که این رسم از ویژگی خاص برخوردار است درمراسم عروسی برای داماد در شب نکاح آمادگی گرفته میشود ولباس عروس سفید همراه با کفشهای سفیدمیباشد.


درمراسم وجشن استقلال تمام مردم با لبسهای گوناگون که نشانه از فرهنگ وملیتشان است اشتراک دارند, اما مسئولین واراکین دولت با دریشی حضور دارند در روزهای عید فطر وقربان عموم مردم لباسهای جدید باخوشحالی به تن میکنند که یکی ازمهمترین سنت اسلامی به حساب میاید ابا دروقت امامت نماز ولباس قاضیان درمحاکم عرف پسندیده یی است.


پوشیدن کلاه برش شده در هرات, فراه, کندهار زیادتر رواج دارد.


 در روز ختنه وعقیقه فاخر وزیباست و این کار ازجمله سنن میباشد,در کل فرهنگ پسندیده زیبا دارای جذابیت خاص میباشد فهمیدن فرهنگ مردمان دیگر نقاط جهان جالب ولذت بخش است فرهنگ باید درچوکات اسلام باشد ویک کسور باید کوشش کند ودر فرهنگ وحدت خود رابه طور مستقل دفاع کند ونگذارد تا مورد تجاوز فرهنگی صورت بگیرد تجاوز فرهنگی عبارت از تقلید در فرهنگهای یگانه میباشد که در یک کار ناپسند میباشدوهر انسان میتواند از فرهنگ وملیت خود پیروی ودفاع نماید واز فرهنگهای بیگانه دریغ ودوری جوید تانمادی از ملت وملیت خود باشد.About the author

parastookakar

I am teacher in malaka jalaly hi school and iam fresh woman of law and legal college,i am writer and poet.

Subscribe 0
160