علم بهتراست یاثروت؟؟؟

Posted on at


بسم الله الرحمن الرحیم


علم بهتراست یاثروت؟؟؟


این معلوم است که علم ازمال وثروت بهتر است ,زیراکه علم توراحفظ می کند ,ولی ثروت رابایدتوحفظ کنی.این علم است که تورابه ثروت ومال می رساندوکسی که علم نداشت,ثروتی که دارداوراهیچ کفایت نمی کند


.


کسی که ثروت ودارایی زیاد داشت ولی هیچ علم نیا موخته بود,حتی مردم جامعه به اواعتماد نداشته وبااودوست نمی شوند.اماکسی که هیچ مال وثروت نداشت ولی یک عالم بودمردم دوست دارند همرایش نشست وبرخواست کنندوهمه نیز به او احترام میگذارند.


علم وثروت همه با کوشش خود انسان به دست می آید.بدست آوردن علم به آموختن وتلاش کردن بسته گی دارد.ونیزیکی از رازهای مهم علم شوق وعلاقه داشتن به آن است


.


علم بی عمل مانند درخت بی ثمری است که هیچ میوه ندارد بناء همراه علم عمل هم ضرور است


.About the author

160