انشا راجع به علم و دانش

Posted on at


 انشا راجع به علم و دانش


یکی از جمله نعمات خداوند (ج) به شمار میرود که خداوند برای ما داده است که از آن به شکل درست و پسندیده استفاده کنیم  علم و دانش مانند یک مروارید گرانبها در دریا است که به بسیار مشکل به دست می آید 


زمانی  که داخل آن دریا میشویم و تعلیم داخل شدن به دریا را میگیریم باید کوشش کنیم یک مقدار از آن را پیدا کنیم ودر زندگی از آن استفاده کنیم توسط علم و دانش ما میتوانیم اهداف زندگی خودرا بدست بیاوریم چنانچه حضرت مصطفی می فرمایند: علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان فرض است زمانی که انسان کوشش کند علم و دانش بدست بیاورید مقام وی والالتر از مقام ملکه است علم ودانش انسان را به قله های بالا و بالاتر میرساند همچنان علم و دانش آدم را به جایی میرساند که از فکر انسان در علم و دانش دور استبه واسطه علم و دانش انسانها توانسته اند به اکتشافات و اختراعات جدید دست پیدا کنند و پیشرفت های کنونی جهان مدیون علم و دانش است  علم و دانش انسانها را کمک می کند که از خداوند مخلوقات خداوند پیغمبران رسولان وغیره چیز ها با خبر شویم  تمام انسانها در زندگی خود اهداف دارند و آرزو دارند که به اهداف خود برسند  و تنها علم و دانش است که انسانها را به اهداف شان کامیاب می سازد
About the author

arzu-shirzad

arzu shirzad is from herat _afghanistan .student in ten grade in amiralishernawaie.

Subscribe 0
160