پروردگارم مرا از ظلمت و تاریکی ها برهان

Posted on at


پروردگارم به عنایت و حکمت ات از یک ذره مرا آفریدی و آن تک سلول وجودم را  با علم بی پایانت و عضو و اعضای و بدن کامی پرورش دادی، و جان را با روح الهی ات از آب گل و هوا زنده بودن را در آن آمیختی و روح پاکت را در آن دمیدی  و با عقل و منطق و علم پیراسته و واراسته کردی تا نشان گر مظهر معرفت و حکمت تو باشد و پیام های غیبی وحی برجان الهام کردی تا در اجرا آنها برای بهتر زندگی کردن و همزیستی انسانی و بشری احکامت را بجا آرد گرانبها ترین زیور خلقتت را از گنجینه بی کران و دریای پر امواج محبت دوستی و عشق به همنوع در سینه ها به طپش در آوردی  تا پاک و پاکیزه و  مصفا بماند و با تپیدن هایش زندگی را با غنچه های محبت  عاطفه، عشق، عف و بخشیدن آراسته نگهدارد و با ریزش و باریدن باران نعمت از ابرهای پربار رحمتت حرص و جهل و آز را از محیط زیست انسانی و مخلوقات بشوید و دل خورشید گونه چشم های آلوده به غبار و دوده ظلمت عداوت نفرت دنیا پرستی را روشنی داده و صفا الهی بخشد خداوندا بهر بی کران تفکر و اندیشه را با احساس عمیقی موج های خاموش و خروشان عشق را در نهاد  وجدانها آراسته کردی و با محبت ودل دادگی مایه های هستی را ساختی و ذات وجود را با ذرات و قطرات دریای بی کران تعقل و تفکر فرو بردی و جوهر هستی را پرورش دادی محصولش را در وجود تمام مخلوقات و انسانها به رشد و تکامل رساندی تا جریان زندگی تداوم یابد و هستی را در روی زمین با آب خاک و هوا در سیستم های متنوع حیاتی برقرار ساختی تا جوانه زند رشد کند و تکامل یابد لطافت زیبایی رنگ ها جلوه ها و نقاشیها خارج از قدرت خیال و تصور مارا در طبیعت بی کران و پر شکوهت خلق کردی تا روح و جان مخلوقاتت را با احساس درک و تعقل به جنبش و حرکت وا دارد اندیشه را در ضمیر روح و جان ما چو خورشیدی پر تو افشان نمودی تا زشت و زیبا خوب و بد انصاف و عدالت وجدان و بی وجدانی عشق و نفرت نفس و هوس اهریمن هایی درونی و بیرونی فرشته صفتی پاکی و صداقت خیانت و درستی گناه و ثواب ... را با چشمان روشن در بهر عمیق زندگانی ببیند و راه و مسیر زندگی را در تعادل و هم زیستی طی مراحل نماید پروردگارا خسته و درمانده ام از ضعف و ناتوانی روح وروانم در شناختن تو با منطق و استدلال هایی ناتوانم الهی نتوانستم شکران نعمات بی کرانت را بجا آرم و سپاسی از سپاس گذاری ها را بجا نمایم گاهی در جال سیاه و تاریک وسوسه ها و انگیزه های شیاطانی زشتی ها و دنیا پرستی ها گرفتار و گاهی  بر سر دو راهی حیران از کاروان سفر مانده ام الهی تنها درگاه بارگه باشکوت همیشه برویم گشوده وباز بوده خداوندا من هیچم و ذره در جهان هستی ات نیستم هر لحظه محتاج و در مانده دستگیری و یاری تو ام در محیط بیهوده و بیهوده پرستان قدم های عمر را برمیدارم از بارگاه پر جلالت استدعا دارم عذری بی سوادی و بی دانشی ام را بپذیر و در هر نفسی که باقی مانده مرا یاری و مدد کن تا اگر خدمتی به همنوعانمر نتوانم عاملی در پریشانی زندگی شان نشوم پروردگار رحمان و رحیمم مرا در وضعی قرار ده که ذره ای از نور رحمت و هدایتت برآن بتابد و مرا از ظلمت و تاریکی های زندگی برهاند آمین یار العالمین   160