کرمهای سوراخ کننده سر پهن

Posted on at


این حشره از جمله آفات مهم درختان بادام، زردآلو، آلو و پسته بوده و در اکثر نقاط کشور یافت میشود. مشخصات  حشر کامل قانغوزک بزرگ بطول 25- 30 میلی متراست. بند اول سینه سفید، عریض و منقوش به سه لکه سیاه در سمت جلو و دو لکه سیاه در سمت عقب است. بالهای فوقانی سیاه و منقوش به نقاط سفید به اندازه های مختلف میباشد. بند اول سینه نسبتاً بزرگ بوده و اکثراً آنرا با سر اشتباه مینمایند. سر مجهز با یکجوره شاخک 11 مفصلی و چشمان مرکب نصواری رنگ بوده و عمدتاً ذریعۀ قفس سینه پوشیده شده است. سینه خیلی عریضتر از سایر قسمت ها بوده صفحات بالا و پائین آن سخت میباشد. طول بدن لاروا به حدود 70 میلی متر میرسد. پیوپا پهن و سفید رنگ است.


دوران حیات  افراد بالغ معمولاً از ثور به بعد ظاهر میشوند. بنابر مطالعاتیکه صورت گرفته است آنعده افرادیکه اوایل فصل ظاهر میگردند قادر به جفتگیری و تخمگذاری بوده و آنهائیکه دیرتر ظاهر میشوند به خواب زمستانی میروند. حرارت ثابت برای تکمیل مرحلۀ لاروا 900 درجه - روز میباشد. رشد این حشره بالاتر از 18 درجه سانتیگرید شروع و پائینتر از آن متوقف میشود. (در اینجا بالاتر از 18 درجه حساب میشود تا 900 درجه تکمیل شود). مرحلۀ پیوپا در ظرف 40 روز به پایان میرسد.


افراد کامل ابتدای از برگ و پوست شاخچه ها تغذیه نموده و موجب خساره میگردد. بعد از مدتی جفتگیری نموده و سپس تخمگذاری آغاز میشود. هر فرد ماده طور اوسط 300 عدد تخم را تولید نموده و حد اعظمی تا 1845 تخم از یک فرد ماده راپور داده شده است. تخمها در کفید گیهای پوست درخت و یا در سطح خاک اطراف درخت میزبان گذاشته میشود.About the author

160