تمرین مشترک نیروهای ناتو برای نجات نیروهای زیردریایی 94

Posted on at


این بخشی از تمرینان های ناتو در دریای بالتیک است. در این تمرین کشتی, هواپیماهای ویژه, چرخ بال و زیر دریایی استفاده شده است. این تمرین که متمرکز بر نجات زیردریایی ها می باشد برای دوازده روز ادامه دارد و بشکل چندین ملیتی برای پاسخ دهی به شرایط اضطراری انجام میشود. ناتو یک سامانه ویژه نجات زیردریایی را دارا میباشد که به نام ان اس آر اس یاد میگردد.این سیستم میتواند تا ششصد متر عمق دریا نفوذ کند و برای نجات خدمه زیر دریایی تلاش کند. در این تمرین برای خدمه زیردریایی ها یاد داده میشود که چگونه خود را از آب برهانند و از زیردریایی خارج شوند تا بتوانند نفس بکشند. سامانه زیردریایی آنها را یاری میرساند تا نفس بشکند و از آب بیرون شوند.در این زمان کارمندان نجات و پزشکان آماده اند تا بصورت فوری اقدام کنند.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160