انتخابات افغانستان 94

Posted on at


انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آوریل برگزار شد و بیش از شش و نیم ملیون نفر در آن اشتراک کردند تا به نامزد دلخواه خود رای دهند. مردم در مصاحبه که با گزارش گر شبکه ناتو داشتند خاطر نشان ساختند که آنها به کسی رای دادند که بتواند کشور را از این همه چالش و دشواری نجات دهد. طالبان تلاش کردند تا از انتخابات جلوگیری کنند و تصمیم گرفتند تا در روند برگزاری انتخابات مداخله کنندو مردم را از رای دادن باز دارند. اما مردم مصمم اند تا به مرکزهای رای دهی بروند و رئیس جمهور آینده و سرنوشت خود را تعیین کنند. این یک حس مشترک بین مردها و زنها بود. در روز برگزاری انتخابات صف های بزرگی از مردم را میتوانستیم شاهد باشیم که بیانگر علاقه شان به روند مردم سالار انتخابات است و یک نه بزرگ به گروهک دهشت افگنی طالبان می باشد.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160