من کی هستم ؟

Posted on at


من کی هستم؟که در سختی وراحتی ها،در تاریکی شب هادرروشنی روزها،درگرمی تابستان درسردی زمستان،درصدا وخاموشی ها،درظلم ومهربانی،درمریضی وسلامتی،دربیچارگی وفقر،درخوشی وغم ها،درگردش وتحولات روزگار با حوادث خوش آیند ونا خوش آیند.من کی هستم؟که دارم خدای یکتا،پیامبر بردبار مملو از نیکی،گنجینه دارم پرازمعلومات در هر مکان وزمان..

من کی هستم؟که باید پاسخ هر کارخود رابگیرم یاپاسخ بدهم هم بز خوبی وهم از بدی.

من کی هستم ؟که دارم زنده گی کوتا اما مملو ازگناه.می سوزم ومی سازم،هر قدر شکستم خود را ساختم؟هر قدرخندیدم همانقدرگریستم.من کی هستم؟که دربرابر چیز های که خداوند عظمه درطبیعت آفریده یا زنده یابیجان سازگارم.کی هستم که باید زنده گی کنم همه را ازخود راضی کنم  تا من با آنها نسازم بامن نمی سازند.من کی هستم؟که دارم خیر وشرگاه نزدیکانم را از دست می دهم گاه چهره جدیدی می بینم.من کی هستم؟که به فانی شدنم چیزی نمانده شایدحال شاید فردا!.من کی هستم؟که باید بیاموزم وآموخته خود راعملی کنم.گاه مراخوش می سازندگاه مراغمگین.من کی هستم؟منم افغان ،منم انسان،منم رنجیده غمکرده،منم که خونم در خاک ریخته پایم از راه افتاد ،دستم از کار افتاد،چشمم از دیدافتادمنم اشرف مخلوقات اما ارزش مورندارم،زبانم ازتکلم،گوشم از شنفتن،جسمم ازاحساس همه ازکارافتاد.آن غرورها آن آرزوها،آن امیدها،آن مقام ومنزلت ها،آن خوشی ها وغم همه رفتند ومرادرگورماندند.همه وهمه وهمه اینها من بودم.همه رفت ومرا تنها،همه را صداومرا خاموشی ها.این منم درحال پاسخ درگور هم ازثواب وهم ازگناه.گر ثواب کردم مراراه نجات دادن،گرگناه کردم مرا درچاه کردن.نصیحت مرا باتو:تا زنده هستی کارکن ،ثواب کن ،توشه به آخرت کن.کس رامرنجان که می رنجی،کس را تمسخر نکن که تمسخرمی شوی،حریص مشو که همه چیزرامی برد،مغرور مشوکه به زمین می خوری.کوشش کن تا برسید وبرسانید،د ستی رابگیرتا دست ترابگیرند،مهربان باش تاباتومهربانی شود،کس راذلیل نکن که ذلیلت می کنند،کمک کن

تاتوشه برای نجاتت درمشکلاتت باشد.خداوندعظمه همه مارایکسان دراین دنیا آفریده تا بهتر ما را بداند و چقدر برای خود میتوانیم توشه آخرت بدست آوریم . تا می توانی خوبی کن تا همرایت خوبی شودچون دنیاسه روز است دیروزبود که چی کار کردیم یانکردیم رفت فردا است که شاید باشیم یانباشیم تنها روز برای کارکردن امروز است . برای این همه ترس خدای پاک را در دلت  جای بده زمانی این خوف دردلت وجود داشت بدان کار مورد نظر تو هیچ وقت اشتباه نیست.....

عقیده "یارمل"About the author

aqhida

سلام دوستان خوبم عقیده یارمل هستم متولد سال 1377در شهر هرات متولد شدم هم اکنون یکی از متعلمین صنف 10مکتب محجوبه ی هروی هستم

Subscribe 0
160