بهترین دوست

Posted on at


بنام آن ذاتی آغاز میکنم که تنها او شایسته بهترین دوست وهمراز برای هر کس است آیا میدانید که بعضی وقتا مردم میگویند فقط برای خدا تنهائی خوب است نه برای بنده اش بلی!ما اما انسانها باید در انتخاب دوست خود بسیار دقیق باشیم چرا که هر دوست بهترین دوست نمیشود وها !شاید بعضی وقتا تنهائی بهتراز  دوست جاهل باشد میگویند اگرانسان روزی چهار دقیقه عاشق خدا شود در دوزخ بروی وی بسته ودر بهشت باز میگردد

بلی!دوست داشتن خدا زیباست اگرشما این کاررا کنید باز خواهید دانست که چقدر از مشکلات دنیا خود را راحت احساس میکنید وچقدرازآن لحظه لذت میبرید چقدر دلم میخواهد که در باره این احساس زیبا آنقدر بگویم که زبانم خشک ودستانم از کار بی افتد اما میگن که شیرینی حرف یکباراست مطمئن باشید که زندگی شما وقتی زیبا وبالذت میشود که دوست خوب همرای تان باشد بهترین احساس وقتی است که فکرت مشغول الله باشددرآخر میخواهم بگویم که دوستی را دوست دارم در کنار نام دوست درکنار نام بهبودی که الله نام اوست اگر گفتارم را پزیرفتید

برایم کامنت  بدهید  تا بدانم شما  نیز مانند من همین احساس را نسبت به خدا دارید                                                

                                                                

 

 

 About the author

azada-nabizada

Azada Nabizada was born in Herat Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160