جایگاه زن در اسلام

Posted on at


خداوند زن را خلق کرد تا یک مادر باشد و بتواند با تر بیه فرزندان در جامعه اسلامی خدمت  فراوان  نماید.خداوند زنان را در جایگاه بلندی قرار داده است و زنان از حقوق و امتیازات زیادی برخوردار میاشند و تمام حقوق شان در کتاب مقدس تعیین کرده است  همان قسمی که قبل از اسلام در جامعه  زن بسیار حقیر و پست شمرده میشد  تا آنکه جایکه دختران را زنده به گور می کردند  اسلام آمد و خط بطان را بر روی تمام عقیده های جاهلیت کشید.

  

 اسلام در تمام مسائل و مواردی که ارتباط به زنان دارد صحبت کرده و خداوند مهربان و آیات و روایات فراوانی در این زمینه  ذکر کرده است

 اسلام به شیوه های مختلف کرامت انسانی زن را برای همگان آشکار می سازد  و همچنان قبل از ظهور اسلام  زنان از ارث  محروم  بودند ولی  زمانیکه اسلام ظهور کرد تفاوت بین  زن  و مرد را از بین  و  بر حق میراث زنان برای همگان آشکار ساخت .

 زنان هم از اوایل آفرینش تا حال نقش مهمی داشتن و توانسته اند که از استقلال روحی و فکری برخوردار باشند.

حضرت عایشه و خدیجه رضدر اسلام کار هلی مهمی انجام داده اند! منظور این است که خداوند ج به زنان هم اجازه کارهای داده است اما! در چوکات اسلام


 

 About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160