رسانه های تصویری و تاثیرات آن بالای جوانان

Posted on at


رسانه های تصویری و تاثیرات آن بالای جوانان


اولتر از همه باید گفت که در هر گوشه از جهان برنامه های تلویزونی که به نشر میرسد دو جنبه دارد اول جنبه مثبت که میتوان گفت جنبه اسلامی,جنبه اخلاقی,جنبه اجتماعی که در برگیرنده تمامی موضوعاتی مثبت است دوم جنبه منفی که در برگیرنده تمامی موضوعاتی غیره اجتماعی می باشد که از نامش واضع است { جنبه منفی } بدبختانه مردم زیاتر به جنبه منفی علاقه نشان میدهد به خصوص جوانان و نو جوانان به این  نوع حالتء از برنامه های تلویزونی زود علاقه نشان میدهد و در زندگی روزمره خود از حرکات و سخنان منفی استفاده میکنند که یکی  از تاثیرات منفی این برنامه ها همین است.


باید گفت که در افغانستان در بعضی از رسانه های تلویزونی چنین برنامه های  که گفتم { جنبه منفی } به نشر میرسد و مردم هم به چنین برنامه ها علاقه نشان میدهند و با لایک نمودن و کامنت دادن در صفحاتی انترنیتی به کار آنها رونق میبخشن  هدف از این برنامه ها فقط وقت ضایع نمودن است به خصوص از جوانان, و وقت هم که خیلی مهم است به خصوص به  جوانان افغانستان که از قافله علم و دانش تکنالوجی نوین امروزی عقب ماندن طوریکه گفته شده است وقت جوهر گرنبهای است بنام طلا پس نظر به این جمله با معنا و پر مفهوم باید یک لحظهء از زنده گی خود را بیهوده به خرچ نه دهیم و از هر لحظه زنده گی خود تجربه حاصل کونیم تا به مشکل بر نه خوریم.


نا گفته نه باید گذاشت که در افغانستان رسانه های تصویری و رسانه های صوتی هم در حالء کار اند که به واقیعت در فکر رونق بخشیدن به فرهنگ های اسلامی فرهنگ های افغانی اند ما باید با رونق دادن به چنین رسانه ها کوشش کونیم و با هر لایک و کامنت های خود به رسانه مثبت اندیش رونق بخشیم.


تشکر


 


                                                                                      سلیمان صالیحی


 About the author

160