اشکهای پر سوز کودکان افغانستان.

Posted on at


افغانستان کشوری است که امروزه بدترین حالاتی در آن رخ داده ویک کشور کوهستانی است .


واز جمله کشور هایست کهمردم آناز اقتصاد کافی برخوردار نبوده واطفال همیشهدر پستی وبلندی های زندگی با تمام مشکلات مقابله میکنند ودر چشم های شان درد وسوز های دیده میشود که گفتن آن اینقدر آسان نیستوبه یک کلمه خلاصه نمیشود ........


 


 


. در آفغانستان مردمی که بسیار از اقتصادکافی بر خوردار بوده کودکان آنها در زندگی خوش وآرامی وبدون غم ورنج زندگی میکنند ..


.وبه تمام خاسته های آن رسیدگی میشود . وخود را بهترین اطفال حساب میکنند .درس وتحصیل میکنند واز خود انسانی میسازند که مردم بالای آنها افتخار میکنند و دنیایی پر از خوشی دارند واز خود زندگی میسازند .<اما آیا میدانیم که انسانهای هم در گوشه وکنار افغانستان زندگی دارند  که خود شان واطفال آنها در زندگی پر از دشواری سپری میکنند؟>


اطفالی استند که نه محبت پدر را دیدن ونه هم از مادر را .زندگی شان پر از غم ها وبدبختی ها آغشته شده ودر چشم های شان در ها وسوز ها جایگزین شده و خود را مانند اطفال دیگر حساب نمکنند و خود را دور از جامعه حساب میکنند ...


.ونمتوانند به تمام خاسته های خود برسند وزندگی چنا که است بدانند مفهوم ومعنای آن را بدانند واز زندگی خود لذت ببرند ...نه؟ نمتیوانند چون مشکل تی که در زندگی شان در فکر هوش وهواس شان وجود دارد از درک بیرون است . ودر فقر تنگی وتاریکی شب وروز خود را سپری میکنند . ونمتوانند مانند اطفال دیگر درس تحصیل وخوشی های زندگی ادامه دهند واز خود انسانی بسازند که مردم بالای آنها افتخار کنند .چون این همه از تاثیر همین بیچارگی وفقر آنهاست


.و همین باعث شده تا آنها به کار های خلاف از دین اسلام ؛شریعت ؛جامعه دست بزنند . وکارهای را که باید از آنها به دور باشند انجام میدهند که همین باعث میشود کشور رو به سقوط برود . ووحالاتی رخ دهد  که دور که از تصور بدور است . وهمچنان این نه تنها ضررات مادی معنوی ؛بلکه ضرراتی هم در زنوگی جامعه وفامیل به وجود می آورد .پس حق هر مسلمان افغان است که با این اطفال معصوم کمک همراهی کنند تا آنها خود را عضوی از جامعه فکر  کنند .وبه در های آنها دوا باشند . تا هر اندازهی که توانایی دارند اشکهای غم دیدهی آنها را ببینند . واشکهای پر سوز


آنها را بتوانند پاک کنند .................


ترتیب کننده ؛


<دیانا سعیدی>About the author

DianaSaeedi

Diana Saeed is an 11th class student in Mahjube Heravi High School. she has interest to play basketball. Diana also has interest to writing blogs.

Subscribe 0
160