اهمیت خواب

Posted on at


 اهمیت خوابوقت برای گرفـتن مجدد نیرو


خواب یک امرطبیعی وضروری برای استراحت بدنی بوده که در بین تمام پرنده گان وپستانداران معمول است.


دانشمندان هنوزروی بعضی جنبه های خواب بحث می کنند، اما همه موافق اند که خواب بخاطراستراحت دماغ وجسم موثراست.


چی اندازه باید مردم بخوابند؟


خواب هرشخصی متفاوت است و بعضی ها توانایی دارند تا از دیگران کمتر بخوابند.هر چند، مطلعات نشان داده که هشت ساعت خواب در شب بهترین پیمانه برای اشخاص عادی می باشد.


آیا انواع مختلف خواب وجود دارد؟بلی! از انواع خواب یکی آن به خواب REM و دیگری به نام خواب Non-REM معروف اند و اینکه شما می خوابید دماغ شما بین این دو تعویض می شود. REM  به حرکت سریع چشم که در این حالت مغز فعال می باشد گفته می شود و در حالت Non-REM بیشتر ما خواب دیده می توانم و این خواب تقریباً ربع طول خواب یک شخص را در بر می گیرد.


برای یک فرد چقدر زمان نیاز است تا به خواب برود؟


باز هم شخص تا شخص تفاوت می کند و کارشناسان می گویند که 15 دقیقه زمان کافی به خاطر رفتن به خواب است.


اگر بیشتر از 15 دقیقه را در بر گیرد که به خواب برویم چی باید کرد.دیر رفتن به خواب می تواند به این معنا باشد که شما بعضی از عادت های تانرا عوض کنید. اگر شما گاهی در رفتن به خواب مشکل داشته باشید، در این شما باید از گرفتن غذاهای که انرژی فراوان دارد کم کنید.


فایده گرفتن خواب خوب در طول شب چیست؟شما بیشتر بیدار بوده ، بیشتر انرژی داشته و دماغ شما بهتر فعالیت کرده  خواهد توانست. مطالعات دانشمندان نشان داده که بشترین مردم اگر خواب کافی در طول شب نگیرند خطای آشکار می کنند.


 آیا چیزی معادل خواب فراوان وجود دارد؟


این نکته بحث بین متخصصین که هر چند به صورت عموم پذیرفته شده که خواب زیاد برای صحت مهم نیست. اگر برای مدت زیاد بخوابید می شود خویش را زود رنج، تنبل یا حتی خواب آلود بیابید. About the author

160