چگونه یک زنده گی دوستانه داشته باشیم

Posted on at


زنده گی مانند گلی است که هرگاه به آن آب داده شود شاداب وتازه گردیده اما اگربه آن آب نرسد پژمرده میشود. زنده گی زن و شوهرهم مانندهمین گل است اگرزن وشوهرهم بین خود محبت وصمیمیت داشته باشند زنده گی آنها بصورت خیلی خوب وجاویدانه پیش میرود. اما اگراندکی بی اعتمادی بین آنها پدیدآید باعث میشود که جنگ وجدالهای بین آنها بوجودآمده هردو طرف پریشان گردیده باعث ناپایداری درتهداب خانواده میشود .

پس برای اینکه زنده گی مملواز صفا وصمیمیت داشته باشیم باید سعی کنیم طوری رفتار کنیم که همه امورزنده گی به دلخواه ما پیش برود باید در کارهای زنده گی با عجله وبا تند خویی تصمیم نگیرند. که درآینده پشیمانی پدید آید چنانچه پشیمانی هم سودی ندارد. یک زن باید اطاعت شوهرش را بکند چنانچه اسلام برزن اطاعت شوهرش را امور مشروع وواجب ساخته است چون خانواده بخشِ از جامعه انسانی است و همه افراد جامعه در هر سطحی که باشد در مکتب، دفتر، کارخانه، شرکت وحکومت به یک رهبرو سرپرست نیاز دارد

بناء مرد از یک طرف از نظر جسمی و ذهنی توانمندی های بیشتری دارد واز طرف دیگر در میدان زنده گی عملا" در حال تمرین کِسب تجارت است و از طرف دیگر به عنوان سرپرست خانواده تعیین شده است وتمویل کننده خانواده میباشد وتأمین نفقهِ همه اعضای خانواده بر دوش اوست پس اطاعت اوبر زن وفرزندان لازم است. باید زن وشوهردرهمه امور زنده گی با همدیگرهمکاری داشته باشند تا بتوانند به شکل موفقیت آمیز زنده گی خود را به پیش ببرند واین زنده گی موفق باعث میشود تانسل های بعدی آنها هم به همین ترتیب پسش بروند ونسل به نسل انتقال کند تاباشدکه همه سرفراز وسر بند به زنده گی ادامه دهند. یک همسربالای شوهرخود حق وحقوق فراوانی دارد که بایدآنها رابه صورت درست به پیش ببرد یکی اینکه نباید بدون اجازه شوهرش ازخانه بیرون شود شوهربر زن این حق دارد که همسرش بدون اجازه او وبدون ضرورت ازخانه خارج نشود که بیرون شدن بدون اجازه باعث بروزمشکلات زیادی در امور زنده گی میگردد ونظم زنده گی درهم میخورد. برای اینکه یک زن بتوان موفقانه زندگی خود را به پیش ببرد باید تا حد امکان کوشش کند تا خود را از دچار شدن به مشکلات نجات دهدوباید برای حفاظت ونگهداری از عزت،خانه،مال،وفرزندان کوشش نمایدویک زن صالح ونیکوکارباشد وزن صالح ونیکوکارآنست که هرگاه شوهربه سویش ببیند او راخوشنود نماید،هرگاه به او دستور دهداطاعت کند،ودرنبودنش ازهمه چیزاومحافظت کند

ویکی ازخصلت های که زن باید داشته شوداین است که زن خو رابرای شوهرش زیب وزینت کند تنها خود را به شوهرش در لباسهای مجلل دربیاوردتا که شوهرش ازاو خوشش بیاید تا اینکه رغبت ومحبت مرد به آن زیاد شود تاهر دودرفضای محبت آمیز زنده گی خود را به پیش ببرند بای تا حد امکان زن وشوهر باهم تنها وقت خود راسپری کنند تامحبت ودوستی آنها دوامداردر طول عمرباقی بماند برای بهتر زنده گی کردن باید درهمه امور زنده گی فعال باشیم.About the author

160