آیا بی حجابی منبع فساد است؟؟؟؟

Posted on at


با اشتراک در بعضی مجالس و روبرو شدن با بعضی موضوعات خواستم تجارب ام را اینگونه به رشتهء تحریر دربیآورم;

  در کل در مجالس که اشتراک کردم من با یک موضوع بارها روبرو شدم که شاید شما هم متوجه شده باشید بیشتر روی حجاب زنان تاکید صورت میگیرد و کوشش میکنند تا بی حجابی را به گونه ابزار برای توجیه کارهای ناشایست تبعیض آزار و اذیت دختران و برای تحت تاثیر اوردن انان استفاده کنند حرفهای گوناگون میگویند به طور مثال اینکه اگریک دختر حجاب کند مورد ازار و اذیت پسران قرار نمیگیرد یا اینکه دلیل هر نوع تبعیض منفی یا خشونت علیه زنان و دختران بی حجابی خود شان است اما میخواهم از آنانکه حجاب را مراعت کردند بپرسم آیا انها هیچگاهی قطعا مورد آزار و اذیت قرار نگرفته اند خوب بیایید موضوع ازار و اذیت را کنار بگذاریم ما همه میدانیم یگانه مشکل زن افغان این نیست ایا هرگز با هیچگونه تبعیض یا خشونت روبرو نشده اند انانیکه جواب شان نخیر است اجازه بدهید واضح بگویم دروغ میگویند.

اینجا باید ذکر کنم که من به عنوان یک دختر مسلمان به دین خود افتخار میکنم و به تمام ارشادات و احکام ان با ایمان کامل معتقد استم من هرگز با حجاب اسلامی مخالف نیستم و با این وجیزه که "حجاب زیباترین زینت زن مسلمان است " موافق ام اما فقط حجاب نشانه عفت حیثیت و پاکی و خوبی زن نیست یعنی حتمی نیست که یک دختر با حجاب دختر با عفت باشد و یک دختر که حجاب را مراعت نمیکند دختر بی عفت باشد البته هدف من از مراعات نکردن حجاب مشخصا عدم مراعات سطح اورة است موضوعات فراتر از ان را میگذاریم به بحث های دیگر بیایید که واقعیت های جامعه را بدون اینکه به مصلحت ها و توجیه اعمال خود بیاندیشدم بپذیریم تنها عامل ایجاد کننده فسق و فساد در جامعه دختران و دختران بی حجاب نیستند بلکه پسران عامل اصلی هستند.

 من در میان دخترهای بی حجاب به راحتی خوب و بد شان را تفکیک کرده میتوانم و از هر ده دختر بی حجاب که میشناسم حد اقل 8 انرا تضمین کرده میتوانم به اینکه دختر با عزت با عفت با حیثیت و پاکدامن است چون از ظاهرش باطن اش هویدا است

 و در ضمن بعضا چنین احساس میکنم که بعضی ها تمام اسلام را محدود به حجاب زن کرده اند درحالیکه چنین نیست انانیکه از اسلام شعار میدهید چرا این اسلام در وجود شما دیده نمیشود اسلام نگفته که مرد با تمام عیوب اش با هر فسق و فساد که انجام داد وبا وجودیکه با هر عملش یک ارزش اسلام را زیرپا کرد خوب است و زن فقط با اینکه حجاب را مراعت نکرد بد است وقتی شما یک دختر را مورد ازار و اذیت لفظی قرار میدهید این عمل زشت خود را با استناد قرار دادن بی حجابی طرز لباس رفتار و گفتار ان دختر توجیه میکنید چند نفر شما حد اقل 50% پابند به احکام دین استید یا رفتار و کردار تان اسلامی است؟ شاید شخصیت هیچ یک از شما کلا مزین به اوصاف اسلامی نباشد خوب با این حال چند دختر شما را مورد ازار و اذیت لفظی قرار داده یا کوچکترین حرفی به شما زده پس با این همه شما چرا به خود این اجازه را میدهید که در کارهای دخترها مداخله کنید اصلا هر یک از شما اول بروید ایمان و اسلام خود را تکمیل و تطبیق کنید بعد بیایید دنبال اصلاح ما و در ضمن بچه ها بسیاری استایل های رنگارنگ میزنند و ان فیشن ها و استایل ها را با اصطلاحات چون احکام اسلام یا سنت پیامبر توجیه میکنند در حالیکه در اصل ارزش های اسلام را به خاطر خواست های خود یک پرده ساخته اند به طور مثال اینکه مو های خود را دراز میمانند به گفته خود شان سنت پیامبر است بلی سنت پیامبر است که تا پشت گردن یعنی گردن پنهان شود نه اینکه موها سر شانه تان ریخته باشد خوب پس اجازه بدهید یک سوال بپرسم این استایل های دیگر مانند شاخ شاخ کردن مو ها یا پیکی ماندن روش کی است و یا این دستبند و انگشتر پوشیدن را چگونه توجیه میکنید من قصد توهین به کسی را ندارم اما لطفا اجازه بدهید ما دخترها هم مطابق خواست خود زندگی کنیم و کوشش نکنید با طرح چنین مسایل مانع سهم گیری ما در اجتماع و پیشرفت ما شوید چون بدون پیشرفت ما پیشرفت شما و این جامعه ناممکن است و انانکه به این مفکوره استند و فکر میکنند مؤفق میشوند اشتباه میکنند من یکی از ان هزار ها دختر افغان استم که هر لحظه با یک مشکل روبرو میشود و یکی از ان صدها دختر افغان استم که برعلاوه تحمل این مشکلات با این مشکلات مبارزه کرده ام و میکنم پس این تمسخر شما و اینکه مرا نادیده بگیرید و صدای مرا ناشنیده مانع من نخواهد شد من جایگاه خود را در جامعه دریافته ام و برای حفظ و توسعهء این جایگاه مبارزه خواهم کرد.

 شاعر بزرگوار چه زیبا گفته  :

مگذر از ما سرسری ما اهل بازی نیستیم

هر که ما را کم گرفت همرنگ رسوائی شده

 About the author

henaahuraa

Henaa Ahuraa is 19 years old she is a student of law and political science in kabul university, she likes basketball listening to music n reading books.

Subscribe 0
160