حقوق زنان

Posted on at


حقوق زن

چندی پیش بعضی زنان فعال جامعه ما به جاده هاوخیابان ولایات  بیرون شدند ودست به اعتراض زدنند وخواهان رسیده حق وحقوق زنان رادارا بودند وصدا خود را به انانی که به حقوق زنان احترام نداشتند رساندند اما نتیجه خوبی در پی نداشت . دیری نمی گذرد که آوازه ظلم وستم بر زنان اندکی رو به کاهش بود اما بازهم دوباره در قسمتی از شهر ،دهات وو لسوالی هاهنوز هم ظلم بی پایان رواج دارد ونه تنهابه حقوق زنان احترام نمی گذارند

بلکه حق وحقوق شان رازیر پاکرده وخشونت علیه شان را انجام می دهند.

ودر افغانستان چگونه خشونت علیه زنان انجام می شود؟

در جریان چند ماه گذشته حادثه در ولایت هرات رخ داد که برای تمامی افراد جامعه یک واقعه بسیار بعد بود که زنی توسط شوهرش بینی ولب هایش برده شده بود ضربات چاقو هم در سرش فرو برده شده بودوحوادث دل خراش زیادی نیز واقع شده بود.

وعلل اصلی واساسی ظلم وستم علیه زنان می توان فقر اقتصادی،فقرفکری،بیکاری،جهالت فقر فرهنگی و... را نام برد،وهمچنین ظلم وستم بردختران نوجوانان وجوانان در بعضی قسمت های شهر رواج دارد که  به دلیل فقر اقتصادی به ازدواج های اجباری توسط اعضای خانواده شان صورت می گیرد.وحتی دخترانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند با ید همراه مردان ثروتمندازدواج کنندوهچنین موارد بی شماری در این زمینه موجود است.


من امیدوارم که دیگر خشونت ظلم وستم وازدواج های اجباری علیه زنان صورت نگیرد .......ومردم عزیزکشور دیگر از این نوع خشونتها پرهیز کنند تابتوانیم یک افغانستان با ثبات وآرامش به مردم کشورمان

هدیه کنیم.

والسلام

بااحترام: خاطره حسن زاده

    

 

 

 

 About the author

khatereh93

my name is khatereh Hassan zadeh and i have 13 years old nad born at 1379.I study 9th class at Mahjobe Heravi high school and!!!!!!!!

Subscribe 0
160