زندگی

Posted on at


زنده گی


مقدمه:


زندگی خیلی کلمه کوچک است اما کسی تا حال به معنای آن فکر کرده ؟ هر کس هر چی را از زندگی برداشت میکند به زندگی همان معنا را میدهد غم,رنج ,خوشی,تنهای,صمیمیت,لذت,وغیره


نوت


آیا تا حال متوجه شدید وقتی طفل به دنیا میاید چرا گریه میکند من فکر میکنم پشیمان است که چرا به این دنیا قدم گذاشته ............خوب نمیتوانیم تقدیر و نصیب را هم مد نظر نگیریم تقدیر و شانس به بعضی ها یاری میکند زندگی شان از همان اوایل با یک خانواده خوب که همه احتیاجات شان را بر آورده میکند شروع میشودبعد ها هم نمیداند غم و مصیبت یعنی چی........تا آخر عمر همینطوری شاید به خوشی سپری کند اما اون طفل بیچاره که در اوایل زندگی با یک خانواده دیکتاتور یا خداصه یک خانواده پر از مصیت روبرو میشود تا وقتد کلان میشود هیج وقت نمیداند لذت خوشی یعنی چی؟ یک مصیبت پشت دیگری به او غلبه میکند شاید هر لحظه پشت یک لحظه آرامش و خوشی بتپد اما برایش میسر نشود ............نمیدانم زندگی را چی معنا کنم و چی قسم اون تمام درد را که زندگی برایت میدهد چگور آنها را خاتمه بدی هر قدر هم انسان کوشش کند زخم ها و درد های را زندگی برایش داده فراموش کند نمیتواند چرا که در کنج از زمان باز دوباره زخم هایش تازه میشود نمیدانم چرا بعضی ها میگن تقدیر به دست خود انسان است اما هر قدر هم کوشش کنی نمیتوانی با سر نوشت بازی کنی بعضی وقت هیچ چیز به دست خودت نیست زندگی اینقدر مجبورت میسازه که باید یک تصمیم بگیری که خودت راضی نیستی به انجام آن ..........خوب دیگه زندگی است اگر خوش باشی یا غم داشته باشی زمان میگذرد


                         About the author

160