ادامه زندگی چیست

Posted on at


                                                     


زندگی یک مبارزه است درهرراهی که میری باید اماده باشی برای مبارزه کردن باهرچیززندگی یعنی خوشی عشق نیکی کردن به دیگران کارهای خیلی خوب به زندگی باید لبخند زده وخودت یک زندگی بسازکه خیلی عالی باشد وخودت بلند شو منتظر فردا نباش که فردا چی خواهد شد وخودت برخیزویک روزخوب بسازبرای اصود کردنخودت برخیز زندگی یعنی کوشش کردن وفهمیدن چیزها جدید برای زندگی کردن زندگی خیلی سخت نیست زندگی اسان می باشد وهرقدراگربه زندگی فکربکنیم مشکل ترخواهد شد همیشه  در زندگی به جاهای بلند می تانی برسی به


 


شرط ان که پیشرفت داشته باشیم واگربه این فکرهستید که فردا خوب ترخواهد شد نه این طورنیست باید تلاش کرد کوشش کرد تابه یک زندگی خوب برسیم باید پشت کارداشته باشیم واگرزندگی نکنیم عمرما می رود باید زندگی کرد زندگی آب روان است وروان میگذرد وکوشش کنیم که به خوبی وخوشی بگذرد زندگی خودمان مان تعین میکنم که


 


چی قسم باید بگذرد زندگی. باید چنان زندگی کن که فکرکنی اخرین روززندگیت است زندگی خوب است تلخ نیست شیرین است اسان است زندگی یعنی این که ازروزی که به دنیا می ایم تاروزی که ازدنیا میریم باید تلاش بکنیم


 


برای راحت زندگی کردن زندگی جای ست که ما بود وباش میکنیم روزوشب خود را سپری میکنیم  زندگی پیچ وخم های زیادی دارد باید استواربود هربارکه به زمین می خوریم زندگی زیبا است باید زندگی کرد خیلی زیبا .خوب .شاد.با محبت About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160