د واوری سړه هوا او د زده کونکو زیار په تعلیمی برخه کی

Posted on at


رښتیا ډیر سخت دی دا چی وغواړو په هغه هیواد کی چی د واوری او یا ساده باران اوریدلو سره٬ هغه واره او باران چی خدای پاک رحمت او لطف دی چی پر بندګانو باندی یی اوری او خدای پاک غواړی چی د خپل بندګانو ژوند ډک د نعماتو نه کړی. یو دم چی شاوخوا ته مو وګورو داسی ښکاری چی ټول خلک پرته د مخته رخصتی نه رخصتی کوی.  په هماغه آرامی کی وارده خپل سپین څادر پر ځمکه باندی غورځوی ټول ځایونه کوڅ٬ سرګونو او نور ځایونه وروسته د څو ورځو نه سپین کوی او لاری پر ټولو باندی بسته کوی او تک او راتک پر پر ټولو باندی بسته کوی.مګر د دغه هیواد نجونۍ هیله لری او صبر کوی ترڅو چی د خپلو هیلو رسولو لپاره وارده آوبه شی او ځینی حتی دغو ته نه دریږی چی وارده اوبه په یخ شوی واره باندی د خپلو هیلو رسیدلو په خاطر باندی قدم وهی او د خپلو هیلو پسی روان دی. غواړی چی خپل ژوند ټولی لاری خلاصی کړی٬ او ټولی ستونزی د بینځ نه یوسی او د دغه ژوند سره د پرمختک په لوری باندی قدم ووهی٬ او د ټوله نړی سره اړیکه ولری. ولیکی ترڅو چی خپل استعداد او ذهنیت ټولو ته اثبات کړی او غواړی چی د خپل ژوند ټولو ستونزو سره بیا هم ژوند وکړی.دا ټول هغه دلیلونه دی چی په هغه پروګرام کی ګډون ونیسی چی د افغان سیټادل شرکت او انکس ښځو له خوا نه دایره شوی دی ترڅو چی افغان ښځی وکولی شی پرته د لارو او دروازو تړلو سره د خپل کورونو ته د نړی سره خبری وکړی.د مختنۍ اوۍ په جریان کی د سړی هوا په خاطر باندی د انترنټ ټولګیان د ځو ورځو لپاره رخصت اعلان شول او وروسته د رخصتیو نه زده کونکو ته ورد پروګرم په اړه ټول کافی معلومات ورکړل شول. او په بله اونۍ کی زده کونکی په انکس فلم کی یی نوم لیکنه وکړله او د انکس فلم پاڼۍ ټولو اجزاو سره په کامله توکه آشنا شول او هم د ګوګل پلس له لاری انکس فلم ننوتلو سره آشنا شول او هم ټولو زده کونکو ته د ګوګل حساب جوړ شولو. او اوس مهال ټول زده کونکی د انکس فلم او ورد پاڼی سره په کامله توکه آشنا شول او مقالو لیکلو ته یی په حرفه یی توکه پیل کړی دی.هغه موضوع ګانی چی زده کونکو د هغو په اړه مقالی وی دا دی: (فقر او بیکاری٫ اختطاف٬ د نرینه او ښځینه ځوانانو یوځای کیدل په تعلیمی ځایونو کی٬ د تجربی اغیزه د انسانانو پرمختک کی٬ د نوی کال راتلل او د ښوونځیو پیل کیدل...) او هم پری ګل د محمد عثمان لور او مریم د سید محمد لور د اونۍ ښی مقالی یی لیکلی وی. زما د انکس فلم مختنۍ مقالو لیدلو لپاره په لاندی لینک باندی ټک ووهی: http://www.filmannex.com/Hozakarbas-HeratAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160