زندگی اجتماعیی

Posted on at


زندگی اجتماعی یک زندگی خوبی است زندگی دسته جمعی میباشد اجتماعی یکی از زنده گی های شرعی است.اجتماعی بودن یکی از اساس ترین جزهای زندگی انسان میباشد.اجتماعی که ما زندگی مینمائیم  تمام ما به یکدیگر نیاز داریم  زیرا که هیچ فردی بدون اجتماع نیاز خود را بر آورده نمیتواند. کارهای خوب اجتماع را سر مشق خود قرار بدهد. و از اعمال که باعث نفرت دیگران و دوری از اجتماع میگردد.                                                                                                                                                                                                              در یک جامعه نهادهای اجتماعی زیاد وجود دارد و هر نهاد اجتماعی روی یک برنامه و هدف خاص حرکت مینمانید   و هر نهاد به خاطری منثجم ساختن خودکاروفعالیت مینماید. تابتواند یک تشکیلات وسیع را بوجود آورده درتصیم گیری سهم فعال داشته باشند.وازحقوق نهادخویش دفاع نماید  انسان نمیتواند به تنهائی زنده گی کند همه انسان ها همواربه یک دیگرنیازدارند.وگروه های راتشکیل می دهند  بااهداف وظایف خاص درجامعه شکل می گیرند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         انسان یک موجودی اجتماعی است مانمیتوانیم بدون دیگران زنده گی کنیم.  انسان ازهنگام تولد نیازبه خانواده دارد زیرانمیتواند بدون مراقبت های خانواده زنده بماند.انسان ازطریق اجتماع شناخت های زیادی پیدامیکند اجتماع بودن انسان را میسازد وشخصیت انسان را مقام بالا میبرد.وانسان را بااجتماع  سازگارمیسازد.                                                                                                                                                                                                                                   هرگاه یک انسان ازاجتماع به دورباشد خیلی فرق های را به وجودمی آورد.ما دختران افغان خوشحال هستیم که بعدازیک دوره سیاه طبانی زمینه تحصیل برای ما مساعد گردید. ودروازه های مکتب بروی ما بازشد.ما نمیخواهیم تا آن دوره سیاه تکرارگردد.به امید صلح سراسری درکشوروختم جنگ ...                         گ
About the author

sonita459

سونیتاعزیزی

Subscribe 0
160