پیر با تجربه بهتر از جوان تحصیل کرده اما نادان است

Posted on at


ما در زندگی میتوانیم بهترین پند ها و نصیحت ها را از بزرگان مان میاموزیم و میتوانیم از گفته های سازندهء شان استفاده نموده و زندگی مان را بسازیم ، بزرگان مان بهترین مدرسینمان در زندگی هستند باید از تجربه هایشان درس بگیریم . از  تجربهء کسانی باید استفاده نماییم که آنها بتوانند خوب و بد را از هم فرق کرده و بخاطر خوبی مان ما را از گفته هایشان مستفید نمایند و برای مان خوب و بد زندگی را بیاموزند و راه و چاه زندگی را برای مان نشان دهند


 


جوانانی هم داریم که بهترین رهنما و بهترین مدرس برای دیگران میتوانند باشند . برای اینکه یک رهنما و مدرس خوب باشیم و دیگران را در موقع مشکلات کمک کنیم ، وقتی در پی بدست آوردن علم هستیم پس باید به چیزی که میاموزیم عمل نماییم و به علممان صادق باشیم


 


بخاطر خشنودی خداوند(ج) و برای اینکه در جامعه همه مارا یک انسان خوب بدانند و به ما اعتماد نمایند باید یک رهنمای خوب باشیم و دیگران را یاری و همکاری نماییم
کسانی هم هستند در جامعه که علم زیاد دارند و در پی علم زیاد میدوند اما فقط بخاطر بر آورده کردن خواسته های نفسانی خویش این علم را بدست میاورند و هیچگاه از علم خویش بخاطر نفع رساندن به دیگران استفاده نمیکنند و کسی برای شان مهم نیست ؛ خداوند (ج) میفرماید : "بیاموزید و به دیگران هم بیاموزانید" ، پس باید از علم خود در راه هایی که به فایدهء خودمان و دیگران است استفاده نماییم و یک انسان خوب و با تقوا باشیمنویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/94333/94333About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160