نقش جوانان درجامعه

Posted on at


طوریکه میدانیم تمام اقشار جامعه درهرسنی ودرهرموقفیکه باشندبه نحوی ساختارجامعه راتشکیل میدهندودرساختارهرجامعه حضورمردتن وزنان حتمی است.حالااین حضورمشترک واضح است که باعث پیشرفت وآبادی جامعه میګردد،اماچیزیکه جلب توجه میکندوچشم هرفامیل وجامعه به آن معطوف ګردیده وبه آن باورواعتمادداردهمان قشرجوان جامعه است چه دخترچه پسراماچراجوانان نقطه عطف توجه قرارګرفته اند؟


۲-آیااقشاردیګرجامعه توانائی انجام امورراندارند؟ بله بدون شک که هرانسان ازطفل شروع تابه نوجوانان،جوان،پیروکهن سال همه جامعه رابطرف کامیابی وپیشرفت رهنمائی نموده وهریک درحصه خوددراجتماع نقشی بسزائی راایفامینمایند اماجوانان چشم امیدفامیل وجامعه اندچونکه ازحوش وحواس سرشاربهره مداندونیروی بازوان شان خیلی قوی وپرتحرک است.هرنوع استعدادوهنروابتکاروخلاقیت های متفاوت راتجربه مینمایندودرشرایط کنونی ازاشتقلال کامل امابجاومناسب برخورداراندوانجام هرکاری رادارندوکمابیش امکانات وسیعترنسبت به اطفال وکهن سالان را بدسترس ندارند.همانطوریکه خودجوان اند،افکارشان جوان بالنده است،نیروی قوی دارندوبخوبی میتوانندازانجام اموربدرآیند،کوچکترین اشتباه باعث بزرګ ترین تجربه درزندګی شان میشودوخیلی بیداراند بخصوص جوانانیکه به فکرآینده خود،فامیل واجتماع شان اندهمیش تقلیدبجانموده ودرمقابل کسانیکه اوآنان بیشترمیدانندسرعت جسته ومیخواهند ثابت نمایندکه ایشان هم مورداعتماداندوبایدبالای شان باورداشت وجوانان ازعمرکم وتجارب زیادخودمیتوانندباچشمان تنیزنابسامانیهای جامعه شان رابخوبی تشخیص داده وبهترین وساده ترین راه حل هاراپیشنهادکنند.امروزجوانان ماازطریق رسانه های نوشتاری،ګفتاری،دیداری ودیداری میتوانندحتمی باجوانان نخبه خارجی نیزرقابت نمایند.بله آن زمان سپری شدکه جوانان بپای ویدیوکلپ هانشسته بودندوتمام عوایدروزانه شانراصرف این کارهامینمودندویاباخریدن لباسهای مفشن وقیمتی میخواستندتوجه دختران رابه خود جلب نمایندویابفکر تصاحب موترهای لکس آخرین سیستم باشند.زمان تغییرکرده جوانان آګاه وتعلیم یافته ګردیده اندخداونداوندمتعال عموم جوانان رااهل وصالع نمایدوامنیت کامل جامعه ماحفظ نمایدتاتماماقشارجامعه بخصوص نیروی جوان جامعه مابتوانندپیشترفت کنند،قلب معادن کشورشان رابګشایند،مرزو خاکش راپاسداری نمایند،متجاوزین بیګانه رابیرون کنند،سرحداتش راازورودهرانتهاری وانفجاری ممنوع سازدوبیشترمادرجامعه دردمندوستم کشیدیم.افغانستان عزیزراپریشان نسازند،نکرده جبران سازیم وازکرده های ګذشته درس عبرت بګیریم.           


              زنده بادافغانستانAbout the author

160