هرات باستان

Posted on at


هرات باستان


در نخست میخواهم از خداوند منان برای نعمات زیادی که برای آفریننده هایش عنایت فرموده است سپاس گذاری کنم.


هرات جزءولایات مهم افغانستان به شمار میرود هرات دارای 15والسوالی میباشد ودارای اماکن های  تاریخی زیادی میباشد از جمله می توان:منار های هرات،قلعه اختیار الدین،گوهر شاد بیگم،پل مالان ومسجد جامع بزرگ و...نام ببرد.


هرات به دلیل آثار باستانی جزء ولایات توریستی می باشد.مردم هرات بسیار علم پرور،شجاع،دلیرو مهمان نوازمیباشند.معمولا مردم هرات به زبان دری تکلم می کنند اما دیگر زبان هاهم صحبت می کنند.هرات دارای پوهنتون عمومی می باشد وهمچنین دارا دریای بزرگی که مسمی به هریرود می باشد مرد هرات به ورزش هم علاقه دارد وچند مدال را در رشته فوتبال اخذ نموده اند.


میله جات وتفریگاه های هرات زیبا می باشد هرات هوای معتدل وچهار فصل می باشد مردم هرات بسیار زحمتکش می باشند به زراعت ومالداری علاقه زیادی دارند در هرات زعفران،برنج،گندم وجوکشت می شود وحاصل خوبی هم دارد.مردم هرات بسیار وحدت افرین وصلح دوست می باشدوهمچنین دارای 2بندر مهم از جمله:اسلام قلعه وتورغندی می باشد که به اقتصاد نیز موثر می باشد.در سال های گذشته مراکز تجارتی زیادی وجود نداشت اما اکنون مراکز زیادی در این راستا ساخته شده است.در هرات مذاهب وادیان زیادی با هم ودر کنار یکدیگر سپری میکنند.دختران وپسران زیادی علم می آموزند ومکاتب خصوصی ودولتی زیادی نیز اعمار شده است.


من در اخیر خداوند برای نعمات فراوانش سپاس گذاری می کنم...................


والسلام


با احترام مائده صالحیAbout the author

maeda4

My name is Maede.I was born at 1380.I study 8th class in Mahjobe Heravi high school

Subscribe 0
160